Zied zeme darbības izvērtējums

Lūdzu aizpildi šo aptauju, lai novērtētu, kā darbojas biedrība "Zied zeme" - vietējā rīcības grupa (turpmāk- VRG) un kā notiek izstrādātās stratēģijas ieviešana.

  • Aptauja tiek veikta Valsts Lauku tīkla „VRG darbības analīze, LEADER rokasgrāmatas atjaunošana” pasākuma ietvaros. Tās mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju, uzņēmēju, kā arī organizāciju viedokli par VRG darbību un stratēģiju.
  • Aptauja ir anonīma. Rezultāti tiks apkopoti un publicēti Valsts Lauku tīkla mājaslapā www.laukutikls.lv.
  • Jau iepriekš pateicamies par sniegtajām atbildēm un atsaucību!

 

Lūdzam atzīmēt sev vēlamo atbildi!

1. Vai zini, kas ir VRG un ar ko tā nodarbojas?

2. Vai esi piedalījies/-usies kādā VRG organizētā seminārā?

3. Vai esi iesaistījies/-usies kādā biedrībā vai cita veida organizācijā?

4. Vai esi lasījis/-usi VRG stratēģiju?

5. Vai Tev ir skaidra un saprotama VRG stratēģija?

6. Kā Tu vērtē VRG stratēģijas aktualitāti atbilstoši iedzīvotāju interesēm un problēmām?

7. Kā Tu vērtē stratēģijas aktualitāti atbilstoši organizāciju interesēm un problēmām?

8. Kā Tu vērtē stratēģijas aktualitāti atbilstoši uzņēmumu interesēm un problēmām?

9. Vai Tu esi informēts/-a par to, cik personas pārstāv iedzīvotāju intereses VRG pārvaldē?

10. Vai esi informēts/-a par to, cik personas pārstāv uzņēmēju intereses VRG pārvaldē?

11. Vai esi informēts/-a par to, cik personas pārstāv organizāciju intereses VRG pārvaldē?

12. Vai VRG ir veikusi iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju informēšanu par pasākumiem, kuri ir aktuāli?

13. Vai VRG ir veikusi iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju viedokļa noskaidrošanu par interesēm un vajadzībām pirms stratēģijas izstrādes?

14. Vai stratēģijas ieviešanas laikā iedzīvotāji, uzņēmēju un organizāciju pārstāvji tika aptaujāti atkārtoti par interesēm un vajadzībām?

15. Vai stratēģija ir aktualizēta pamatojoties uz interesēm un vajadzībām?

16. Vai esi pamanījis/-usi kādas pozitīvas izmaiņas teritorijā, kur dzīvojat vai bieži uzturieties, strādājat?

17. Vai esi bijis kā projektu iesniedzējs/-a VRG stratēģijas aktivitātēs?

18. Vai VRG stratēģijas projektu ietvaros Tavā uzņēmumā ir radītas darba vietas? (aizpilda uzņēmumu pārstāvji)

21. Vai ir bijuši gadījumi, kad VRG projekts realizēts nesaskaņojot ar iedzīvotājiem, uzņēmēju un organizāciju interesēm?

22. Vai VRG projektu iesniedzēju un realizētāju saraksts ir mainīgs vai nē?

23. Vai pastāv interešu konflikta iespējamība projektu vērtēšanas komisijas pārstāvju un projektu realizētāju starpā?

24. Kuru novadu Tu pārstāvi?

Liels paldies par atsaucību un sniegtajām atbildēm!

image, 450x90px, 12.58 KB