Mājražošana Latvijā = Mājražošana Zied zemē

30.09.2011

Paldies lektorei Ligitai Melecei, Latvijas lauku konsultāciju centram par finansiālu atbalstu un visiem semināra dalībniekiem, kuri piepildīja Ķeguma kultūras nama telpas! Visiem tiem, kuri palaida garām iespēju apmeklēt šo interesanto semināru, prezentācija ir pieejama šeit!

Darba kārtība: 

10:00 - 11:30

  • Nozares nozīmība lauku teritoriju sociāli-ekonomiskajā attīstībā;
  • Globalizācijas, „zaļās” enerģijas un pārtikas rūpnieciskās ražošanas ietekme uz pārtikas ražošanu nelielos apjomos, t.sk. vietējo pārtiku;

11:30-11:45 kafijas pauze

11:45-13:15

  • Amatnieku un vietējā pārtika, t.sk. citu valstu pieredze;
  • Pārtikas mājražotāja vieta un iespējas tirgū (tūrisms; iknedēļas tirdziņi; viesu mājas un mītnes; „klubiņi”; kulinārie ceļojumi; sabiedriskā ēdināšana u.tml.);
  • Klasteri (puduri, kopas), formālā un neformālā sadarbība;

13:15-13:30 kafijas pauze

13:30-15:00 

  • Mājražošanas uzsākšanas un sekmīgas darbības būtiskākie aspekti (biznesa plāns; finanšu līdzekļi; prasmes; PVD atļauja; tirgus izpēte; patērētājs; mārketings; sadarbības partneri; mentori u.c.);
  • Mājražotāju savstarpējā sadarbība un iespējamie risinājumi interešu aizstāvībai (jomu kavējošo apstākļu novēršanas iespējas Latvijā);
  • Mājražošanas attīstība sadarbībā (Vietējās Rīcības grupas loma jomas attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā).

15:00-16:00

  • jautājumu un atbilžu sesija

 


Pieteikšanās: OBLIGĀTA - IR BEIGUSIES!!!
Dalība: BEZMAKSAS*

Lūdzam pieteikties līdz 9.oktobrim zvanot: 26179669, rakstot: janis@ziedzeme.lv, vai izmantojot elektronisko pieteikšanos.


*Semināra izmaksas sedz Latvijas lauku tīkls.


***
Saskaņā ar izmaiņām  Latvijas Lauku attīstības programmā 2007. - 2013. gadam, Publisko un Privāto partnerattiecību biedrībai Zied zeme ir piešķirts papildus finansējums 69 578,49 Ls apmērā. Finansējums paredzēts, lai LEADER aktivitātēs sniegu atbalstu, pirmās ass pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” mērķu sasniegšanai, t.i. atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei. Paredzamais atbalsta apmērs vienam projektam: līdz 20 000 latu. Atbalsta intensitāte: 40 - 50%

Lai apgūtu šo finansējumu PPP biedrība Zied zeme teritorijas attīstības stratēģijā tiks veikti grozījumi, un izveidota jauna rīcība, kuras tiešais mērķis būs: Atbalstīt lauksaimniecības produktu pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu. Šo atbalsta veidu paredz ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, ražojot lauksaimniecības produktus ar pievienoto vērtību.

Atbalstīta tiks arī iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana. Tāpat plānots atbalstīt infrastruktūras izveidi, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādi, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādi, uzstādīšanu un stādījumu ierīkošanu.

Atbalstu varēs saņemt juridiskas un fiziskas personas, kuras ražo lauksaimniecības produktus vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu lauksaimniecības produktu ražošanu, kā arī juridiskas personas, kuras nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos vai pēc projekta realizācijas paredzējušas sākt nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Jaunās aktivitātes plānots ieviest, lai veicinātu lauksaimniecības nozares pārstāvju aktīvāku iesaistīšanos vietējo rīcības grupu darbībā un vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.


Informāciju sagatavoja: Linda Krūmiņa, PPP biedrība Zied zeme izpilddirektore.