Izsludinam projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu no 2017. gada 3.aprīļa līdz 3.maijam.

15.02.2017

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ceturtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 299211.78 Euro, tajā skaitā mērķim Nr.2. -  299211.78 Euro.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

• Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
• Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

RĪCĪBAS PLĀNS:
Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Atbalsta apmērs: 155479.62 Euro.
Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 50 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā (Sakārtota publiskā infrastruktūra, atjaunoti dabas un kultūras objekti, uzlaboti publiskie pakalpojumi un to pieejamība u.c.). Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības, izņemot gadījumu, kad atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai pielāgo vidi personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas).
Atbilstošā LAP aktivitāte:
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:
∗ Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
∗ Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
∗ Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
∗ Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību (ja attiecas);
∗ Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja attiecas). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju.
∗ Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) saraksts;
∗ Informācija, par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
∗ Informācija, vai projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts).

 

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Atbalsta apmērs:  143732.16 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 10 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
- 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura. Projektu rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.
Atbilstošā LAP aktivitāte:
“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju:
∗ Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
∗ Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
∗ Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
∗ Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību (ja attiecas);
∗ Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja attiecas). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju.
∗ Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) saraksts;
∗ Informācija, par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
∗ Informācija, vai projekta rezultāti ir pielietojami, izmantojami citām sabiedrības grupām, nozarēm, organizācijām, ģeogrāfiskām teritorijām utml. (multiplikatīvais efekts).

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ
  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  • Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
  • Pārējiem projektiem: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2017. gada 3.maijam plkst. 23:59 elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrība “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē līdz 2017. gada 3.maijam plkst 17:00. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

 

Vairāk: