Paziņojums par nepārtrauktās kārtas apturēšanu rīcībā 1.1.

20.10.2022

PPP biedrība “Zied zeme” paziņo par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtas apturēšanu rīcībā R1/M1. Projektu iesniegumu pieņemšana par atlikušo finansējumu no 2022. gada 20.oktobra līdz 2022. gada 20.novembrim.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” paziņo par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” apturēšanu rīcībā R1/M1 Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai (Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana).

Projektu iesniegumu pieņemšana  par atlikušo finansējumu  no 2022.gada 20.oktobra līdz 2022.gada 20.novembrim

Atlikušais finansējums 31 983,69 EUR uz 20.10.2022., savukārt pieteiktais finansējums ir pārsniedzis 80%.

1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 31 983,69 EUR.

Projekti īstenojami PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā: Ķekavas novada Baldones pilsētā un pagastā, un Ogres novadā, izņemot Ogres pilsētu.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

  • 50 000 EUR; 
  • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts: 

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību PPP biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

  • Par esošajām darba vietām un jaunu darba vietu (kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam) radīšanu nozarē, kurā īsteno projektu. Par darba vietām kas tiek radītas sociāli mazaizsargātām personām. Atbilstošas darbaspēka izmaksas norādītas arī C sadaļā.
  • Par to, kā ar projektu saistītajā nozarē saimnieciskajā darbībā iesaistīti/nodarbināti vai plānots iesaistīt/nodarbināt radiniekus (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais).
  • Izpētīts un aprakstīts tirgus/nozare, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
  • Izpētīts un aprakstīts konkurents, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
  • Izpētīts un aprakstīts klienta/pircēja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
  • Projekta iesniegumam pievienota bankas konta atlikuma izdruka vai cits dokuments, kas pierāda spēju finansēt projektu, kā arī projekta iesniegumā aprakstīta projekta finansēšana.
  • Projekta iesniegumam pievienota izglītības dokumenta kopija, un/vai projekta iesniegumā detalizēti aprakstīta atbalsta pretendenta vai piesaistītā personāla pieredze/zināšanas/izglītība, kas saistīta ar projekta īstenošanas nozari un, kas pierāda vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus.
  • Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.

 

Pilnais paziņojums šeit.