Jaunieti, piesakies un gūsti darba pieredzi Zied zemē!

26.02.2013

NVA ir uzsākusi jaunu pasākumu, kas paredz sadarbībā ar nevalstisko sektoru sniegt iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem 6 mēnešu garumā gūt darba pieredzi kādā nevalstiskā organizācijā. Šādu iespēju vēlamies dot arī mēs - Zied zeme!

Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, no kopējā bezdarbnieku skaita 10% ir jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem. Kā lielāko šķērsli darba meklējumos gan jaunieši, gan aģentūras pārstāvji norāda darba pieredzes trūkumu.


Atvērts pasākums - ATBALSTS JAUNIEŠU BRĪVPRĀTĪGAJAM DARBAM

Pasākuma mērķis:

 • veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā,
 • sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai.


Brīvprātīgā darba mērķa grupa:

 • jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki un kuri
 • izteikuši vēlmi dalībai Brīvprātīgā darbā un tā reģistrēta informācijas sistēmā;
 • atrodas NVA filiāles uzskaitē, kuras administratīvajā teritorijā tiks organizēts pasākums;
 • atbilst biedrības vai nodibinājuma izvirzītajām vēlmēm attiecībā uz bezdarbnieka darba pieredzi un izglītību.


Brīvprātīgā darba ilgums

 • no viena līdz sešiem mēnešiem.

Brīvprātīgo darbu organizē un īsteno NVA sadarbībā ar biedrībām un nodibinājumiem.

Brīvprātīgā darba īstenotājam jāievēro šādi nosacījumi:

 • ir reģistrēta/-s saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • tam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
 • nav pasludināta tā tiesiskās aizsardzības process, maksātnespēja, tas neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
 • tam ir licence, akreditācijas lapa vai sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai, ja tā nepieciešamību nosaka likums;
 • apņemas organizēt Brīvprātīgo darbu, iesaistot jaunieti bezdarbnieku tādā bezatlīdzības darbā vai pakalpojumu sniegšanā, kas ir vērsts uz biedrības vai nodibinājuma statūtos noteiktā mērķa sasniegšanu;
 • pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas nav konstatēti pretendenta būtiski profesionālās darbības pārkāpumi attiecīgajā darbības nozarē, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību jomā (pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetences institūcijas atzinumu);
 • pretendents vai tā pārvaldes institūciju locekļi nav ar tiesas spriedumu atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
 • pēdējā gada laikā nav pārkāpis līguma par pasākumu īstenošanu noteikumus (ja šāds līgums ar NVA ir bijis noslēgts).


Brīvprātīgajam darbam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:

 • bezdarbnieka ikmēneša stipendijai 40 latu apmērā,
 • ikmēneša stipendijai 60 latu apmērā, ja bezdarbniekam noteikta invaliditāte, ko izmaksā proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām;
 • ar iespējamo nelaimes gadījumu (kas var notikt pasākuma laikā ar iesaistītajiem bezdarbniekiem) apdrošināšanu saistīto izdevumu segšanai.


Kur pieteikties?

Pasākumam var pieteikties visās 28 NVA filiālēs Latvijā, taču tuvākā ir Ogres NVA filiāle. Adrese: Rīgas iela 14, Ogre, LV-5001; fakss 65022733, ogre@nva.gov.lv


Ogres TV sižets par šo pasākumu!