Noslēdzies nevalstisko organizāciju konkurss Lielvārdes novadā!

10.05.2012

Šī gada aprīlī pašvaldībā biežāk, nekā parasti, iegriezās Lielvārdes novada nevalstiskās organizācijas (NVO). Iemesls aktīvajai rosībai bija Lielvārdes novada pašvaldības izsludinātais NVO projektu konkurss, kur pavisam tika iesniegti 8 projekti (par trīs projektiem vairāk, nekā pagājušajā gadā), dažs tapis, iespējams, pēdējā naktī pirms iesniegšanas datuma. 

NVO projektu konkursa vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 2012.gada 26.aprīļa sēdē atzina, ka visi iesniegtie projekti izturējuši administratīvos vērtēšanas kritērijus un tālāk vērtējama to kvalitāte. Tabulā „2012. gadā apstiprinātie NVO projekti” skatāms projektu saraksts dilstošā secībā atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijos iegūtajam vidējam punktu skaitam, kā arī pašvaldības piešķirtais finansējums.

Lielvārdes novada pašvaldība šogad konkursa ietvaros nevalstiskajām organizācijām piešķīrusi 1500,00 LVL (par 420 LVL vairāk nekā iepriekšējā gadā). Saskaņā ar 29.02.2012. domes sēdē apstiprinātā Lielvārdes novada pašvaldības NVO konkursa nolikumu Komisija nolēma piešķirt maksimālo finansējumu pirmajiem trīs projektiem, daļēju finansējumu nākamajiem trīs projektiem un nepiešķirt finansējumu pēdējiem diviem projektiem zemā punktu skaita un ierobežotā finansējuma dēļ.

Sākot ar šī gada 21.maiju, iepriekš sazinoties, atbalstītie projektu iesniedzēji tiek aicināti uz pašvaldības Administrācijas juridisko nodaļu slēgt līgumus par projektu realizāciju. Kontaktpersona: Žanete Some, e-pasts: zanete.some@lielvarde.lv, tel.65020839.

24.maijā plkst.14:00 visi interesenti tiek aicināti uz Nevalstisko organizāciju sanāksmi, kur Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa informēs par līdzšinējo labo praksi, kā arī biežāk pieļautajām kļūdām NVO konkursa projektu pieteikumos. Sanāksmē būs iespējams izteikt priekšlikumus Konkursa nolikuma pilnveidei un NVO sadarbībai ar pašvaldību projektu jomā. 

Aicinām nevalstiskās organizācijas plānot jau tagad nākamos projektus 2013. gada pavasara nevalstisko organizāciju projektu konkursam, sagatavojot atbilstošu projekta iesniegumu. Lūgums rūpīgi iepazīties ar konkursa Nolikumu (pieejams šeit), īpašu uzmanību pievēršot konkursa mērķim un atbalstāmajām projekta aktivitātēm.


Lai mums kopā izdodas!


Airita Brenča,
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja