Mājražošanas projektu realizētājiem!!!

20.03.2013

Apsveicam pirmos otrās kārtas mājražošanas projektu iesniedzējus, kuri jau ir saņēmuši Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu! 

Lai nerastos liekas neskaidrības un sarežģījumi projekta realizācijas laikā, atgādinām dažas svarīgas lietas, kas tika minētas Jūsu lēmumā par projekta apstiprināšanu.

 

Lai nerastos liekas neskaidrības un sarežģījumi projekta realizācijas laikā, atgādinām dažas svarīgas lietas, kas tika minētas Jūsu lēmumā par projekta apstiprināšanu:

 • Pārvalde saskaņā ar Noteikumu Nr.783 10.2.apakšpunktu, ir pieņēmusi lēmumu par Projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosakot izpildāmos nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam (turpmāk – Lēmums) un Atbalsta saņēmēja izstrādātā Projekta iesnieguma attiecināmās izmaksas ir LVL XXXX.XX (XXXX lati XX santīmi). Projekta īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējam būs iespēja saņemt publisko finansējumu LVL XXX.XX (XXX lats XX santīmu) apmērā (skat. lēmuma pielikumu „Projekta izmaksu tāme”).
 • Projekta īstenošana sākas no 2013.gada XX.XXXXX un jāveic līdz 2013.gada XX.XXXXX.
 • Ar šo lēmumu tiek noteikts finansējuma apmērs, kas izmaksājams Atbalsta saņēmējam, ja Atbalsta saņēmējs ir īstenojis Projektu un pilnībā izpildījis un ievērojis lēmuma un normatīvo aktu nosacījumus, kas attiecināmi uz finansējuma saņemšanu Pasākuma ietvaros.
 • Gadījumā, ja no Projekta iesniegšanas brīža līdz Lēmuma par Projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas dienai ir radušās izmaiņas saistībā ar saņemto de minimis atbalstu, 10 darba dienu laikā no Lēmuma par Projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas dienas LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē Jums jāiesniedz precizētu uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu.
 • Visa Projekta īstenošana ir jāveic atbilstoši Noteikumiem Nr.783 un Noteikumiem Nr.764.
 • Pārvalde apstiprina izdevumus, kas faktiski apliecina Projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu, nepārsniedzot Projekta attiecināmo izmaksu tāmes kopsummu. Ja Pārvaldes apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma ir mazāka nekā Projekta attiecināmo izmaksu tāmes kopsumma, izmaksāta tiek tikai Pārvaldes apstiprinātā izdevumu kopsumma.
 • Saskaņā ar Noteikumu Nr.764 58.9.apakšpunkta nosacījumiem Pārvalde ir tiesīga piemērot attiecināmo izmaksu korekciju Projekta īstenošanas periodā, ja tiek konstatētas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu.
 • Pēc Projekta īstenošanas piecu darba dienu laikā Atbalsta saņēmējam ir jāiesniedz Pārvaldē maksājuma pieprasījums saskaņā ar Noteikumu Nr.783 2.pielikumu un Projekta īstenošanu apliecinošie dokumenti, tai skaitā:
  • Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par Projekta atbilstību higiēnas prasībām vai higiēnas un dzīvnieku labturības prasībām, vai par tādas Latvijas Republikā izgatavotās tehnikas vienību vai iekārtu atbilstību, kuras saistītas ar pārtiku, dzīvnieku labturību, sabiedrības veselību;
  • pārējai tehnikai vai iekārtām ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju. Gadījumā, ja dokuments netiks iesniegts, Pārvalde pārbaudīs atbilstības deklarāciju uz vietas saimniecībā.
 • Pārvalde maksājuma pieprasījumu izskata 60 (sešdesmit) darba dienu laikā no tā iesniegšanas brīža. Ja tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laikposmu.
 • Pārvalde maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Atbalsta saņēmēja Pārvaldes Klientu reģistrā norādīto bankas kontu, iesniedzot maksājuma uzdevumu Valsts kasē.
 • Ar Lēmumu Atbalsta saņēmējs nodrošina:
  • atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, izvēloties vienu no divām metodēm, ieviešot atsevišķu grāmatvedības sistēmu vai atsevišķu kontu/subkontu esošajā grāmatvedības sistēmā, ievērojot grāmatvedību reglamentējošos normatīvos dokumentus (vairāku projektu īstenošanas gadījumā Atbalsta saņēmējs apņemas nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti katram projektam);
  • Lauku atbalsta dienestam (tā struktūrvienībām), kā arī attiecīgajām institūcijām un Eiropas Savienības institūcijām, atbilstoši to pilnvarām un kompetencei, netraucēti veikt uzraudzību un pārbaudes Projekta īstenošanas laikā un uzraudzības laikā, kas ir 5 (piecus) gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas;
  • netraucēti veikt finanšu pārbaudes un auditu, kā arī nodrošināt brīvu piekļūšanu Projekta īstenošanas objektam un ar to saistītajai dokumentācijai, sniegt Lauku atbalsta dienestam (tā struktūrvienībām), attiecīgajām institūcijām visu pieprasīto informāciju un, ja nepieciešams, pierādīt to ar dokumentiem;
  • ar Projektu saistītās dokumentācijas uzglabāšanu līdz 2020.gada 31.decembrim;
  • 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Pārvaldē iesniegt vietējā rīcības grupā (turpmāk – VRG) „Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem” (Noteikumu Nr.1026 3.pielikums) un „Pārskata par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” (Noteikumu Nr.1026 4.pielikums);
  • Pārskata par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (Noteikumu Nr.1026 4.pielikums) iesniegšanu katru gadu līdz 30.aprīlim 5 (piecu) gadu periodā sākot ar nākamo gadu pēc Projekta īstenošanas VRG;
  • 3(trīs) mēnešu laikā pēc Lēmuma spēkā stāšanās iesniegt Pārvaldē kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja Projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja Projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus. Ja minētie dokumenti netiks iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums zaudē spēku;
  • uzsākt Noteikumu Nr.764 10.2.apakšpunkta 3.1. un 3.2. aktivitāšu īstenošanu ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc lēmuma par Projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās, iesniedzot dokumentus, kas apliecina Projekta īstenošanas uzsākšanu:
   • vairāku tehnikas/iekārtu u.c. iegāžu gadījumā ir iegādāta pirmā vienība;
   • iemaksāts avanss par tehniku/iekārtām u.c. iegādēm;
  • līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai LAD jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā kā uzņēmumam, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, kā to nosaka Likuma 5.panta 3.punkts.
 • Ja Projekta īstenošanas gaitā Atbalsta saņēmējam rodas nepieciešamība veikt darbības, kas nav paredzētas Projekta iesniegumā, vai rodas apstākļi, kas, Projekta īstenošanu atbilstoši Projekta iesniegumam padara neiespējamu, Atbalsta saņēmējam ir nekavējoši par to jāpaziņo Pārvaldei. Šādu darbību veikšana (jo īpaši izmaiņu veikšana Projektā tā īstenošanas laikā) ir pieļaujama tikai ar Pārvaldes piekrišanu. Pārvalde norāda, ka grozījumus Projekta iesniegumā var veikt gadījumā, ja nemainās projekta mērķis vai Atbalsta saņēmēja atbilstības nosacījumi normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai. Izmaiņas Projekta iesniegumā stājas spēkā ar brīdi, kad tās saskaņotas ar Pārvaldi;
 • Papildus vēršam uzmanību, ka Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu pārtraukt atbalsta piešķiršanu un atprasīt iepriekš izmaksāto finansējumu Projektam, ja:
  • netiek ievēroti Projektā paredzētie pasākuma termiņi;
  • netiek ievērotas pasākumu regulējošo normatīvo aktu prasības vai ar Projekta iesniegumu saistīto dokumentu noteikumi;
  • netiek ievēroti šajā lēmumā par Projekta iesnieguma apstiprināšanu iekļautie nosacījumi;
  • tiek konstatēti pārkāpumi Projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā, kā arī neatbilstība pasākuma mērķim, Projekta mērķim un sasniedzamajiem rādītājiem;
  • ir sniegta nepatiesa un maldinoša informācija jebkurā Projekta izvērtēšanas, īstenošanas vai uzraudzības posmā, t.sk. attiecībā uz Pārvaldē iesniegtajiem dokumentiem, kas radījuši pamatotas aizdomas par šo dokumentu autentiskumu un iespējamo viltošanas faktu;
  • atbalsta saņēmējs atrodas saimnieciskās darbības likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par atbalsta saņēmēja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, vai ir uzlikts arests tā kustamai/nekustamai mantai vai finanšu līdzekļiem;
 • Ja ir radušies apstākļi, kuru dēļ Jūs nevarat uzsākt īstenot Projektu, lūdzam par to informēt Pārvaldi 15 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas.

 

Ja rodas kādi papildus jautājumi, droši sazinieties ar Jāni Siliņu, e-pasts: janis@ziedzeme.lv, tālr.29185665.