Uzsākam konsultācijas par potenciālajiem LEADER projektiem

10.02.2016

PPP biedrība “Zied zeme” aicina uzņēmējus, topošos uzņēmējus, zemniekus, pārstrādātājus, NVO pārstāvjus un citus iedzīvotājus uz tikšanos, un konsultēties par potenciālajiem LEADER projektiem Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros:

- Mazozolu pagasta pārvaldes ēkā – 17.februārī plkst. 13.00,

- Taurupes pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 14.30,

- Meņģeles pagasta pārvaldes ēkā – 17. februārī plkst. 16.00,

- Madlienas pagasta pārvaldes ēkā (pārvaldes vadītāja kabinetā) – 18. februārī plkst. 13.00,

- Ķeipenes Tautas nama zālē – 18. februārī plkst. 14.30,

- Krapes pagasta pārvaldes ēkā – 18. februārī plkst. 16.00,

- Lauberes bibliotēkā – 19. februārī plkst. 13.00,

- Suntažu pagasta pārvaldē (3.stāva zālē) – 19. februārī plkst. 14.30,

- Ogresgala pagasta pārvaldes ēkā (2.stāva Mazajā zālē) - 19.februārī plkst. 16.00,

- Lielvārdes kultūras namā - 19. februārī plkst. 17:00

- Ogres novada pašvaldības ēkā (Ogrē, Brīvības ielā 33, 2.stāvā, mazajā zālē) – 22. februārī plkst. 17.00,

- Tīnūžu pagasta pārvaldē “Kraujas” – 24. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

- Suntažu kultūras namā – 25. februārī plkst. 11:00 (LLKC informatīvais seminārs)

 

Par tālākām konsultācijām marta un aprīļa mēnesī informēsim vēlāk.
Tikšanās laikā uzzināsiet, kādus projektus PPP biedrība Zied zeme sagaida vietējās attīstības stratēģijas ietvaros, kā arī varēsiet noskaidrot visus jautājumus. 
17., 18., 19., 22. februārī būs iespēja uzzināt arī par Ogres novada pašvaldības projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā”, savukārt 24. un 25. februārī LLKC informēs arī par lauksaimniekiem svarīgām aktualitātēm.
Projektu iesniegumu atlases konkursu plānots izsludināt šī gada aprīlī. 
Plānots izsludināt konkursus šādiem mērķiem un rīcības:
1. Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana.
1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.
1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.
2. Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā. 
2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.
2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Atgādinām, ka projekta sagatavošanas izmaksas (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā) ir attiecināmas arī pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. 
Māris Cīrulis, administratīvais vadītājs, mob. 29782159, maris@ziedzeme.lv