2016. gada pirmā LEADER konkursa projektu iesniegšana ir noslēgusies.

07.06.2016

Šis ir pirmais solis ceļā uz Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas vīziju - ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.

Tika saņemti 79 projektu iesniegumi: 39 projekti, kas plāno radīt jaunus vai attīstīt esošus uzņēmumus un veicinās labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, kā arī 40 projekti, kas dažādos sabiedriskās aktivitātes, labiekārtos publisko infrastruktūras un attīstīs publisku pakalpojumus. 

Lielākā daļa – 60 projekti iesniegti elektroniski ar e-parakstu vai caur LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Rīcībās iesniegto projektu skaits:

  • 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai - 31
  • 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai - 5
  • 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana - 2
  • 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai - 1
  • 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai - 15
  • 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem - 25

Šajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā kopējais pieprasītais publiskais finansējums ir 1 668 142 euro, kas par 658 142 euro pārsniedz izsludināto atbalsta apmēru (1 010 000 euro). Viss finansējums nav pieprasīts lauksaimniecības produktu pārstrādei, realizācijas vietu iekārtošanai un darbinieku apmācībām.

image, 500x315px, 88.83 KB

Projektus plānots īstenot samērā vienmērīgi visā Zied zeme darbības teritorijā, tomēr visvairāk Lielvārdes novadā un vismazāk Ķeguma novadā.
Šobrīd norisinās projektu izvērtēšana un plānots, ka Zied zeme vērtēšanas rezultāti tiks paziņoti līdz jūnija beigām.
Māris Cīrulis, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.