Svarīgi projektu ieviesējiem!

26.03.2012

Pēc tikšanās ar Lauku atbalsta dienesta pārstāvjiem, lūdzam pievērst uzmanību informācijai, kas veicinās kvalitatīvāku projektu iesniegšanu 2012.gada projektu pieteikumu konkursā!

SVARĪGI:

 • Šogad projektu konkurss tiks izsludināts no 13.jūnija līdz 13.jūlijam (informācija par semināriem tiks publicēta www.ziedzeme.lv, vietējos novadu medijos, kā arī sociālajos tīklos)
 • Ir apstiprināti stratēģijas grozījumi un sākot ar maija mēnis tiks organizēti semināri par projektu veidlapas aizpildīšanu, jauno rīcību plānu un izmaiņām MK noteikumos.
 • Šogad ir apstiprināts JAUNS RĪCĪBU PLĀNS, tāpēc sagatavojot projektu iesakām konsultēties ar administratīvo projekta vadītāju - Jāni Siliņu, janis@ziedzeme.lv, 26179669)
 • Gatavojiet projektu pieteikumus jau SAVLAICĪGI, lai var paspēt kvalitatīvi sagatavot projekta pieteikuma PAVADDOKUMENTUS! (MK Nr.783 6.2. punkts - projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam, kā arī ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti).

Saistošā likumdošana:

 • MK noteikumi Nr.783 - nosaka projekta vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas secību, projekta īstenošanas nosacījumus, publiskā finansējuma pieprasīšanu un maksājumu kārtību, pārskatu izvērtēšanu.
 • MK noteikumi Nr.764 - attiecināmi uz ELFLA LEADER pasākumiem - ir pievienotas jaunas aktivitātes atbalstam mājražošanas attīstībai (3.1. un 3.2.aktivitātes)
 • MK noteikumi Nr.78 - attiecināmi uz EZF LEADER pasākumiem - ir veiktas izmaiņas atbalstāmo teritoriju noteikšanā (sīkāk tiks stāstīts projektu veidlapas aizpildīšanas semināros)
 • Projekta īstenošanas termiņš (ELFLA fonda ietvaros)  - kalendārais gads, kurā stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un nākamais gads, t.i., ja projekts tika apstiprināts 2012.gada oktobrī - projekts jārealizē līdz 2013.gada decembrim!!!
 • Projekta īstenošanas termiņš (EZF fonda ietvaros) - Ja projektā tiek iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi vai veikta teritorijas labiekārtošana - 1 gads no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu. Ja tiek veikta būvniecība vei rekonstrukcija (EZF fondā nav renovācija!!!) - 1,5 gadi no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu.
Obligāti iesniedzamie dokumenti:
 • Atbalsta pretendenta deklarācija;
 • Nomas vai patapinājuma līguma kopija, kas noslēgts vismaz uz 7 gadiem;
 • Ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija (tikai ELFLA) vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts - būvatļaujas kopija
 • Ja paredzēta jauna būvniecība, rekonstrukcija, renovācija (tikai ELFLA) vai teritorijas labiekārtošana un projekta iesniegšanas dienā nav tehniskais projekts - plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) kopija. (Tehnisko projektu un citus būvniecības dokumentus iesniedz 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu);
 • Ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija - apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas kopija (ieceres dokumentācija izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem). Būvmateriālu iegādei - izmaksu tāme vai paredzamā līgumcena saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu (cenu aptauja);
 • Ja paredzēta vienkāršota renovācija (tikai ELFLA) - izmaksu tāme būvmateriālu iegādei vai paredzamo līgumcenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu (cenu aptauja);
 • Ja paredzēta teritorijas labiekārtošana, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos - izmaksu tāmi un saskaņojumu ar būvvaldi;
 • Pašvaldībām ceļu būvniecības vai rekonstrukcijas gadījumā - izziņa no Valsts akciju sabiedrības "Latvijas ceļi" par attiecīgā ceļa reģistrāciju pašvaldības valdījumā;
 • Iepirkuma procedūras apliecinoši dokumenti (pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, vienkāršotas rekonstrukcijas vai renovācijas (ELFLA) gadījumā, teritorijas labiekārtošanas gadījumā (ja ir saskaņojums), kā arī būvniecības gadījumā (ja iesniegta būvatļauja). Paraugi atrodami LAD mājas lapā!
 • Uzskates veidlapa par saņemto de minimis atbalstu;
 • Lēmums par projekta īstenošanu norādot kopējās izmaksas (procentuālais sadalījums) un finansēšanas avotus;
 • Pašvaldībām lēmums, ar kuru apstiprināts teritorijas plānojums;
Avansa vai rēķina priekšapmaksas pieprasījuma iesniegšana:
 • Jāaizpilda saskaņā ar iesniegto projekta pieteikumu un izvēlēto piegādātāju (nedrīkst būt atšķirīga informācija);
 • Biedrības pievieno preču piegādātāja, darba izpildītāju vai pakalpojuma sniedzēja rēķinus par darbībām projekta īstenošanai;
 • Avansa pieprasījumu izskata 60 darba dienu laikā! Ja izdarīti precizējumi vai pieprasīta papildus informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par atbilstošo laikaposmu (parasti 2 nedēļu laikā izvērtē)
Maksājuma pieprasījuma (gala atskaites) iesniegšana LAD:
 • Iesniedz 5 darba dienu laikā pēc projekta katra posma īstenošanas noteiktā termiņa;
 • būvniecības gadījumā iesniedz darba nodošanas un pieņemšanas akta kopijas, kā arī akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
 • iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir atbalsta saņēmēja valdījumā;
Ikgadējas atskaites iesniegšana:
 • 10 darba dienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas LAD atbalsta saņēmējs iesniedz vietējā rīcības grupā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums)
 • Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā iesniedz vietējās rīcības grupā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums) par iepriekšējo kalendāro gadu.
 • Sīkāku informāciju par atskaitēm var atrast šeit: http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/konkurss/atskaites/