Projektu pieņemšana no 13.jūnija līdz 13.jūlijam!

20.04.2012

Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" 2012.gada projektu konkurss tiks izsludināts no 13.jūnija līdz 13.jūlijam!!!

Tā kā jaunā 2012.gada attīstības stratēģija un sludinājumi ir saskaņoti, Lauku atbalsta dienasta mājas lapā ir pieejama informācija par pieteikšanās termiņiem un rīcības plāniem gan ELFLA, gan EZF fondu programmās:

Konkurss tiek izsludināts sekojošās rīcībās:

1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai; (53 512,10Ls)
1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem; (89 186,84Ls)
2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai (izņemot ar zivsaimniecību saistīto nozari); (35 674,74Ls)
2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai; (49 544,08Ls)
3.1. Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība; (74 316,14Ls)
4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai; (69 740,04Ls)

  • Atbalsta saņēmēji var būt: biedrības vai nodibinājumi, pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas.
  • Projekti jāīsteno Ogres (izņemot Ogres pilsētu), Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados.
  • Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā)
  • Projekti jāiesniedz līdz 2012.gada 13.jūlijam plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē (Stacijas ēka), Ogres novads.
  • Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Papildus informācija pie Jāņa Siliņa (janis@ziedzeme.lv, tālr.29185665)