Sveicam projektu realizētājus!

26.02.2013

PPP biedrība "Zied zeme" sveic 2012.gada projektu realizētājus ar projekta apstiprināšanu Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģiona lauksaimniecības pārvaldē.

Sveicam visus 2012.gada projektu iesniedzējus, kuri saņēma oficiālu vēstuli par projekta apstiprināšanu no Lauku atbalsta dienesta!

Lai projektu ieviešana noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, lūdzam ņemt vērā sekojošus padomus, kas atvieglos Jūsu darbu:

 1. Pamatojoties uz LAD vēstuli par projekta apstiprināšanu, atveriet Valsts kasē norēķinu kontu.
 2. Saskaņā ar LAD vēstules projekta izmaksu tāmes tabulu, sagatavojiet rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu (turpmāk - RPP) (Noteikumu Nr.783 5.pielikums), tam pievienojot gan avansa rēķinu no preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, gan līgumu par plānoto preču piegādi vai plānoto darbu veikšanu.
 3. Ja projektā tiek plānotas projekta sagatavošanas izmaksas (pamatojoties uz LAD vēstules projekta izmaksu tāmes), pievienojiet klāt arī rēķinu un līgumu par projekta sagatavošanas pakalpojumu.
 4. Kad LAD ir apstiprinājis Jūsu iesniegto RPP, 60 dienu jeb divu mēnešu laikā Jūsu atvērtajā Valsts kases kontā tiks ieskaitīts projekta publiskais finansējums.
 5. Projekta līdzfinansējums (organizācijas privātie līdzekļi vai pašvaldības līdzfinansējums) ir vēlams ieskaitīt  jaunatvērtajā Valsts kases kontā, lai pēc tam visus darījumus varētu veikt izmantojot tieši šo kontu.
 6. Atkarībā no līguma satura, ar preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem norēķinus var veikt gan vienā maksājumā (norēķinoties 100% apmērā), gan vairākos maksājumos (piem., 50% avanss un 50% pēc darbu veikšanas vai preču piegādes).
 7. Kad projekts ir veiksmīgi realizēts (iegādātas preces vai saņemti nepieciešamie pakalpojumi un veikti norēķini), sagatavojiet Maksājuma pieprasījumu (http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/maksajuma-pieprasijums/), tam pievienojot rēķinus no preču piegādātājiem vai pakalpojumu sniedzējiem un pieņemšanas nodošanas aktu.
 8. LAD Maksājuma pieprasījumu izskata 60 (sešdesmit) darba dienu laikā. Ja tiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildus informācija, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laikposmu.
 9. Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.783, "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai" nosaka, ka Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma – atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:
  1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
  2. neatsavina vai nepatapina;
  3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.
 10. Lūdzam nodrošināt projekta informācijas un publicitātes pasākumu norisi, kas popularizē Jūsu projektu un LEADER pieejas attīstību.
 11. Projekta īstenošanas laikā lūdzam fiksēt – fotogrāfijās – projekta ieviešanas gaitu: gan pirms projekta uzsākšanas, gan darbu laikā, gan pēc to pabeigšanas. Bildes nepieciešamas, lai sekotu līdzi projekta ieviešanas gaitai un publicitātes nodrošināšanai.
 12. Ja projekta īstenošanas gaitā Jums rodas nepieciešamība veikt darbības, kas nav paredzētas Projektā, vai rodas apstākļi, kas Projekta īstenošanu, atbilstoši Projekta iesniegumam, padara neiespējamu, Jums ir nekavējoši par to jāpaziņo LAD. Šādu darbību veikšana (jo īpaši izmaiņu veikšana Projektā tā īstenošanas laikā) ir pieļaujama tikai ar LAD piekrišanu. LAD norāda, ka grozījumus Projekta iesniegumā var veikt gadījumā, ja nemainās projekta mērķis. Izmaiņas Projektā stājas spēkā ar brīdi, kad tās saskaņotas ar Dienestu!
 13. Papildus vēršam uzmanību, ka LAD ir tiesīgs pieņemt lēmumu pārtraukt atbalsta piešķiršanu un atprasīt iepriekš izmaksāto finansējumu projektam, ja:
  1. netiek ievēroti Projektā paredzētie īstenošanas termiņi;
  2. netiek ievērotas pasākumu regulējošo normatīvo aktu prasības vai ar projekta iesniegumu saistīto dokumentu noteikumi;
  3. netiek ievēroti šajā Lēmumā iekļautie nosacījumi;
  4. tiek konstatēti pārkāpumi Projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā, kā arī neatbilstība pasākuma mērķim, Projekta mērķim un sasniedzamajiem rādītājiem;
  5. ir sniegta nepatiesa un maldinoša informācija jebkurā Projekta izvērtēšanas, realizācijas vai uzraudzības posmā, t.sk. attiecībā uz LAD iesniegtajiem dokumentiem, kas radījuši pamatotas aizdomas par šo dokumentu autentiskumu un iespējamo viltošanas faktu.

Vairāk par projekta ieviešanu lūdzam lasīt: http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/konkurss/atskaites/ vai sazināties ar mūsu administratīvo projektu vadītāju Jāni Siliņu, e-pasts: janis@ziedzeme.lv, tālr. 29185665.

Vēlam veiksmi projekta realizācijā un aicinām iesaistīties Zied zeme organizētajās aktivitātēs, kā arī izskatīt iespēju, pievienoties Zied zeme biedru komandai.
Ar biedru ieguvumiem varat iepazīties šeit.

Patiesi priecāsimies par ielūgumu uz projekta atkāšanas pasākumu!


Ar cieņu,
PPP biedrības “Zied zeme”
valdes priekšsēdētāja
Linda Cīrule