Ikgadējas atskaites iesniegšana!

27.02.2013

Atgādinām, ka pēc projekta realizācijas ir jāiesniedz ikgadējas atskaites, kas nodrošina veiksmīgāku projektu uzraudzību un kontroli.

Atgādinām, ka atbalsta saņēmējam 10 darbdienu laikā pēc projekta realizācijas (pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā), PPP biedrībā "Zied zeme" iesniedz:


Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā PPP biedrībai Zied Zeme iesniedz:

SVARĪGI !

Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma – atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus:

  • izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;
  • neatsavina vai nepatapina;
  • neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

PAPILDUS INFORMĀCIJA BIEDRĪBĀM UN PAŠVALDĪBĀM!

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu!

Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem obligāti norāda!

Biedrības un nodibinājumi:

  • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda gada ieņēmumus
  • ailē „Saimniecības izmaksas” norāda gada izdevumus
  • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” norāda gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailei „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

Vairāk par projekta ieviešanu lūdzu lasīt: Ministru kabineta noteikumi Nr.783, "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai"

Ja projekts ir realizēts EZF rīcībās, t.i., 2.2., 3.1. rīcībās, tad atskaites var lejupielādēt šeit!


Atskaites jāiesniedz saskaņā ar 2011.gada 4.oktobra MK noteikumiem Nr.764 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""