LEADER 2013.gada projektu konkursa pieteikumu pieņemšana notiks no 2013.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 2.augustam

30.05.2013

Projektu konkurss ir izsludināts sekojošās rīcībās:

1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai;

1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;

2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai;

2.2. Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras

un pakalpojumu attīstībai;

4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai;

 

 

PPP biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam pasākumam 411 - “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413 - “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Ministru kabineta noteikumi Nr.764 2011.gada 4.oktobrī “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Stratēģijai piešķirtais finansējums 2013.gadā (LVL): 233 875,83

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.– 2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Ministru kabineta noteikumi Nr.78 2009.gada 27.janvārī „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”.

Stratēģijai piešķirtais finansējums 2013.gadā (LVL): Ls 18199,92

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) 

Paplašinātais ELFLA sludinājuma teksts.

Paplašinātais EZF sludinājuma teksts.

Projekti jāiesniedz līdz 2013.gada 2.augustam plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē (Stacijas ēka), Ogres novads.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Papildus informācija pie Māra Cīruļa (maris@ziedzeme.lv, t.29782159); Indras Lejas (indra@ziedzeme.lv, t.29185665) vai Veltas Riekstiņas (velta@ziedzeme.lv, t.26314147)

Projektu konsultācijas var saņemt gan elektroniski, gan zvanot uz tālruni, gan arī klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a).

Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālrunis 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv 

Nedēļu pirms projektu iesniegšanas beigu termiņa t.i. no 29.07.-02.08.2013. VISPĀRĒJAS KONSULTĀCIJAS PAR PROJEKTA SAGATAVOŠANU NETIKS SNIEGTAS*!!!

*Pēdējā nedēļa ir aktīvs projektu iesniegumu pieņemšanas laiks, kad ir jāpārbauda iesniegtie projekti un šajā laikā var neatlikt laika kvalitatīvu vispārēju konsultāciju nodrošināšanai.

Aicinam gatavot projekta pieteikumus SAVLAICĪGI!

Ar cieņu, 

Zied zeme