PPP biedrība „Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu konkursu rīcībā “Atbalsts mājražošanas attīstībai”

28.10.2013

Konkursa kārtā projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 29. novembra līdz 2013.gada 30. decembrim.

Rīcības mērķis veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādejādi veicinot mājražošanas attīstību un konkurētspēju biedrības “Zied zeme” darbības teritorijā.

 • Kārtā publiski pieejamais finansējums (Ls) - 26 041.33
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls) - 20 000
 • Maksimālā atbalsta intensitāte (%): 
  • 3.1.aktivitātei juridiskas un fiziskas personas - 40% (atbalsta intensitāti palielina par 10 %  fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem, kā juridiskai personai, ja tās dalībnieks, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem. Atbalsta intensitāti palielina vēl par 10 %, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū); 
  • 3.2.aktivitātei juridiskas un fiziskas personas - 50%
 • Iespējamie risinājumu piemēri 3.1.aktivitātei:
  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
  • Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”
 • Iespējamie risinājumu piemēri 3.2.aktivitātei:
  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
  • Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”.
 • Kas ir pārstrāde?
  • Pārstrāde ir jebkura darbība, tostarp karsēšana, kūpināšana, konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana, marinēšana, ekstrakcija, ekstrūzija vai vairāki šie procesi kopā, kas būtiski izmaina sākotnējo produktu)

Ar rīcības mērķi, tā plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī personīgi PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā).

Atbalsta pretendenta pieteikšanās, projekta iesniegumu vērtēšanas un atlases, lēmuma pieņemšanas un paziņošanas, projektu īstenošanas, publiskā finansējuma pieprasīšanas un saņemšanas nosacījumi noteikti sekojošā normatīvajā aktā: 2011.gada 4.oktobra MK noteikumi Nr. 764 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"”

Projekti 3 eksemplāros jāiesniedz līdz 2013.gada 30.decembrim plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē (Stacijas ēka), Ogres novads.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Papildus informācija pie Māra Cīruļa (maris@ziedzeme.lv, t.29782159); Indras Lejas (indra@ziedzeme.lv, t.29185665) vai Veltas Riekstiņas (velta@ziedzeme.lv, t.26314147)

Bezmaksas konsultācijas par projekta sagatavošanu var saņemt gan elektroniski, gan zvanot uz tālruni, gan arī klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a). Pieteikšanās pie Māra Cīruļa, tālrunis 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv

Projektu iesniegumu konkursa sludinājums un vērtēšanas kritēriji.

VEIDLAPAS UN DOKUMENTI

PAVADDOKUMENTI:

Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti, kas sastāv no:
 • Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijas
 • Vismaz 2 piegādātāju iesniegtie piedāvājumi, izdrukas no katalogiem, mājaslapām, cenu lapām
 • Rezultātu apkopojums
Projekta iesnieguma C sadaļas aizpildīšanas paraugi: