Par projektu iesniegumu pieņemšanu un paškontroli

01.04.2014

Atgādinam, ka LEADER projektu konkursa projekti jāiesniedz personīgi līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst.17:00 Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Lūgums izmantot arī "pēdējā brīža" bezmaksas konsultācijas, ja ir tāda nepieciešamība.

Vienlaicīgi vēlamies norādīt uz dažām paškontroles lietām, kuras ņemt vērā pirms projekta iesniegšanas PPP biedrībā "Zied zeme".

PAŠKONTROLEI:

1. Lūdzu sagatavojiet projekta iesniegumu 3 eksemplāros, katru eksemplāru atsevišķi cauršutu un parakstītu. Vienu eksemplāru jūs parakstītu saņemsiet atpakaļ, otrs tiks nosūtīts uz LAD, bet trešais paliks Zied Zeme lietvedībā. Pavaddokumenti tiek pievienoti iesniegumam atsevišķi (nesieniet tos kopa ar projekta iesniegumu).

2. Nosūtiet identisku projekta iesnieguma elektronisko failu uz maris@ziedzeme.lv vai sagatavojiet pārkopēšanai no datu nesēja kopā ar projekta iesniegumu.  

3. Pārliecinieties, vai drukājot informācija projekta iesnieguma tekstā netiek "aprauta". To ir iespējams labot, paplašinot excel šūnas/ailes platumu, vai samazinot burtu izmēru, vai arī atzīmējot, ka tekstam ir jādalās vairākās rindās (wrap text). 

4. Pārliecinieties vai dokumentu kopijas ir salasāmas. 

5. Dokumentu kopijas aplieciniet sekojoši:

 

 • KOPIJA (dokumenta augšpusē)
 • KOPIJA PAREIZA (dokumenta apakšā vai otrā pusē uz cauršūtās līmlapiņas)
 • Ja kopētais dokuments sastāv no vairākām lapām, tad rakstiet: Šajā dokumentā cauršūtas un sanumurētas ...cipars..... (.......skaitlis vārdiem........) lapas. 
 • Paraksts
 • Vārds Uzvārds
 • Datums un vieta

 

6. Projekta iesnieguma D sadaļā aizpildiet kolonnu "Aizpilda projekta iesniedzējs" pret katru iesniedzamo dokumentu ar X, tādejādi jūs pārliecināsieties vai projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti. Atzīmi X lieciet:

 

 • kolonnā "Jā", ja jums ir nepieciešamais dokuments,  
 • kolonnā "Nē", ja jums nav iesniegts nepieciešamais dokuments, 
 • kolonnā "Neattiecas", ja jūsu gadījumā attiecīgais dokuments nav jāiesniedz, piemēram, netiek veikta būvniecība,
 • kolonnā "Lapu skaits" ierakstiet lapu skaitu attiecīgajam dokumentam vai dokumentu grupai. 
 • Pavaddokumentus, lūdzu, sagrupējiet pēc D sadaļā norādītās secības.

 

7. Ja dokuments sastāv no vairākām lapām, tad to cauršujiet ar diegu, uz kura sasietajiem diega galiem uzlīmejiēt līmlapiņu, uz kura rakstiet:

 

 • Šajā dokumentā cauršūtas un sanumurētas ...cipars..... (.......skaitlis vārdiem........) lapas. 
 • Paraksts
 • Vārds Uzvārds
 • Datums un vieta

 

IESNIEGŠANA

LEADER projektu konkursa projekti jāiesniedz personīgi līdz 2014.gada 7.aprīlim plkst.17:00 Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinu, ka projekta iesnieguma pieņemšana aizņem vismaz 10-15 minūtes, tāpēc bruņojieties ar pacietību un nenāciet pēdējā brīdī, lai nav jāgaida garās rindās. 

 

KONSULTĀCIJAS VAI PAPILDUS JAUTĀJUMI:

Lūgums izmantot arī "pēdējā brīža" bezmaksas konsultācijas, ja ir tāda nepieciešamība - gan klātienē (iepriekš piesakoties) Lielvārdē (Raiņa iela 11a) vai pa tālruni 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv. 

Uz tikšanos, Māris Cīrulis