Par nākamo plānošanas periodu 2014-2020 un jauniem projektu konkursiem

28.01.2015

LEADER pasākuma ieviešanas grafiks paredz jaunu Vietējo attīstības strateģiju sagatavošanu un atlasi, kas turpināsies līdz 2015. gada vidum. Pēc tam Zied zeme varēs organizēt projektu konkursus. Šobrīd nav iespējams nosaukt konkrētu datumu, kad būs pieejami jaunie LEADER projektu konkursi, taču saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta pausto viedokli tas varētu notik 2015. gada beigās vai 2016. gada sākumā.

Plānošanas periodā no 2014.-2020. gadam LEADER vārda sinonīms ir Sabiedrības virzīta vietējā attīstība (SVVA), kas nozīmē, ka iniciatīvai jānāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā, kur Zied zeme darbojas kā šo iedzīvotāju iniciatīvas, problemu identificēšanas un risināšanas koordinators un mērķtiecīgs lauku attīstības veicināšanātājs.

PPP biedrība Zied zeme ir uzsākusi Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu, kas paredz gan pašvaldību attīstības programmu analīzi, gan iedzīvotāju vajadzību un problēmu apzināšanu, gan ekspertu fokusgrupas un intervijas, gan publiskās apspriešanas. Tuvākajā laikā Zied zeme sagatavos pasākumu plānu, kas būs pieejams ziedzeme.lv mājaslapā. Ikvienam būs iespēja iesaistities un izteikt savu viedokli. 

Lai Jums būtu iespēja sākt domāt par potenciālajiem LEADER projektiem, zemāk sniedzu nelielu ieskatu dažos plānotajos LEADER konkursu nosacījumos. 

Plānots, ka nākošajā plānošanas periodā 2014-2020 atbalstāmas būs šādas aktivitātes:
1. aktivitāte „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kurā atbalstu var saņemt, piemēram, šādām darbībām:
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošu produktu un pakalpojumu attīstīšana, kā arī ar produktu un pakalpojumu realizēšana tirgū (piemēram, produkta zīmola izstrāde u.tml.);
• vides, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, radīšanu, labiekārtošana (piemēram, tirdzniecības vietas izveide), jaunu realizācijas veidu īstenošana (piemēram, jauna tiešās tirdzniecības pakalpojuma izveide);
• darbinieku produktivitātes kāpināšana (piemēram, apmācības mājražotājiem) un kvalitatīvu darba apstākļu izveide, uzlabošana (piemēram, attālinātās nodarbinātības centru izveide);
• sadarbības un kooperācijas starp vietējiem ražotājiem stiprināšana, kā arī vietējā patēriņa veicināšana (piemēram, vietējās pārtikas festivāla organizēšana);
• citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt vietējās ekonomikas stiprināšanu ar LEADER pieeju.
2. aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kurā atbalstu var saņemt, piemēram, šādām darbībām:
• vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai;
• sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, sociālo aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laikā pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana;
• citas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt sakārtotas vietējās teritorijas izveidošanu un nodrošināt lauku iedzīvotāju drošumspēju ar LEADER pieeju.

Vismaz 50% no publiskā finansējuma būtu novirzāms darbībām, kas veicina vietējās ekonomikas attīstību, atbalstot uzņēmējdarbības projektus (īpaši, lauku tūrismā, lauku ekonomikas dažādošanā uzņēmumiem, kuru apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 EUR/gadā un mājražošanā).
 

Plānots, ka atbalsta intensitāte tiks noteikta pēc projekta veida, nevis iesniedzēja tipa, tādejādi atbalsta intensitāte projektiem būs sekojoša:
• Sabiedriskā labuma projektiem - līdz 90%; 
• Kopprojektiem, kopdarbībai - līdz 80%;
• Privāta labuma projektiem - līdz 70%.

LEADER ietvaros viena atbalstāmā projekta attiecināmo izmaksu summa nebūs lielāka par 50 000 EUR, uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi uzņēmējdarbības infrastruktūrā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas,  līdz 100 000 EUR.

Detalizētāki nosacījumi būs pieejami pēc attiecīgo MK noteikumu izstrādes un Zied zeme vietējās attīstības stratēģijas pabeigšanas. 

Kopumā plānots, ka vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai Latvijā būs pieejams publiskais finansējums 69,58milj. EUR apmērā, no kura 47,31milj. EUR ir Eiropas Savienības fonda - ELFLA - finansējums un 22,26milj. EUR ir valsts finansējums. 
 

Projektu konsultants, Māris Cīrulis, maris@ziedzeme.lv, mob.29782159
* Rakstā izmanots attēls no http://www.leaders.lv/lv/padomi-94291/plaanoshana-gada-griezumaa-95899