1.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

29.06.2016

20.jūnijā padomes sēdē Māris Cīrulis ziņo: "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vērtēšanas komisija ir izvērtējusi projektu atbilstību PPP biedrība “Zied zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020 un sarindojusi projektus atbilstoši iegūto punktu skaitam."  Padome balsojot, pieņem sekojošus lēmumus:

Rīcība Nr.1.1.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Izsludinātā publiskā finansējuma apmērs: 250 000 euro.

Lēmums Nr. 1.1. Apstiprināt projektu vērtējumu sarakstu un sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu sekojošiem projektiem: 

izvērtēto projektu saraksts

***

Rīcība Nr. 1.2.  

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Izsludinātā publiskā finansējuma apmērs: 150 000 euro.

Lēmums Nr. 1.2. Apstiprināt projektu vērtējumu sarakstu un sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu sekojošiem projektiem:

izvērtēto projektu saraksts

***

Rīcība Nr. 1.3. 

Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Izsludinātā publiskā finansējuma apmērs: 200 000 euro.

Lēmums Nr. 1.3. Apstiprināt projektu vērtējumu sarakstu un sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu sekojošiem projektiem:

izvērtēto projektu saraksts

***

Rīcība Nr. 1.4. 

Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.

Izsludinātā publiskā finansējuma apmērs: 60 000 euro.

Lēmums Nr. 1.4. Apstiprināt projektu vērtējumu sarakstu un sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu sekojošiem projektiem: izvērtēto projektu saraksts

izvērtēto projektu saraksts

***

Rīcība Nr. 2.1. 

Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Izsludinātā publiskā finansējuma apmērs: 200 000 euro.

Lēmums Nr. 1.5. Apstiprināt projektu vērtējumu sarakstu un sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu sekojošiem projektiem:

izvērtēto projektu saraksts

***

Rīcība Nr. 2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Izsludinātā publiskā finansējuma apmērs: 150 000 euro.

Lēmums Nr. 1.6.  Apstiprināt projektu vērtējumu sarakstu un sniegt pozitīvu vai negatīvu atzinumu sekojošiem projektiem:

izvērtēto projektu saraksts

 

Informāciju sagatavoja: Linda Cīrule 

tālruņa nr. 25623775, e-pasts:  linda@ziedzeme.lv