2.kārtas LEADER projektu konkursa rezultāti

08.12.2016

PPP biedrība "Zied zeme” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ir izvērtējusi 2. projektu iesniegumu konkursa kārtā iesniegto projektu atbilstību Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015-2020.

No 24 vērtēšanai iesniegtiem projektiem pozitīvu vērtējumu ir ieguvuši 10 projekti, savukārt 14 projekti nav savākuši apstiprināšanai nepieciešamo minimālo punktu skaitu. Šajā konkursa kārtā bija pieejams finansējums 366 000 euro apmērā, no kura aptiprinātajiem projektiem piešķirti 131 415 euro. Lielākais noraidīto projektu skaits ir rīcībā Nr. 2.2. "Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem", un kā galvenie noraidīšanas iemesli ir projektu nesagatavotība, vāja situācijas priekšizpēte un pamatojums, nepārdomātas izmaksas vai nepilnīga iepirkuma procedūra, ilgtermiņa darbības plāna trūkums, kā arī citu projektu vērtēšanā minēto kritēriju neizpilde. 

Izvērtēto projektu saraksts

Papildus informācija:
Linda Cīrule 
tālruņa nr. 25623775
e-pasts:  linda@ziedzeme.lv