LEADER un inovācijas
 

06.03.2017

Kā vietējās rīcības grupas jeb partnerības var veicināt jauninājumus lauku reģionos un LEADER projektos? Tāds bija galvenais februāra nogalē Briselē notikušās darba grupas jautājums, kurā piedalījās Eiropas vietējās rīcības grupas no visas Eiropas, tajā skaitā PPP biedrība „Zied zeme“ projektu vadītājs Māris Cīrulis.

LEADER programma tās sākumā pati par sevi bija inovatīva, jo piedāvāja atšķirīgu pieeju, kā, izmantojot vietējos resursus un apzinot vajadzības, dot pievienoto vērtību un risināt lokāla mēroga problēmas.  Daudzējādā ziņā LEADER pieeja ir attaisnojusi savas cerības, tomēr šobrīd Eiropā runā par to, ka vietējām attīstības stratēģijām, rīcības grupām un projektiem jābūt vēl vairāk inovatīviem, jāspēj izrauties no liekas birokrātijas, efektīvi jāizmanto vietējais potenciāls un radītie sadarbības tīkli. 

image, 450x235px, 63.45 KB

Veicinot inovācijas PPP biedrība „Zied zeme“ var:

 • palīdzēt apzināt un saskatīt stiprās puses, jaunas iespējas jeb potenciālu;
 • iesaistīt jauniešus, aktivizēt jaunus uzņēmējus ar jaunām idejām;
 • savest kopā darītājus;
 • popularizēt veiksmes stāstus, organizēt pieredzes apmaiņu un izglītošanu;
 • atbalstīt oriģinālas, dažreiz pat eksperimentālas un riskantas idejas;
 • atbalstīt pievienotās vērtības radīšanu tradicionāliem, tajā skaitā, lauksaimniecības produktiem;
 • veicināt sadarbību, kā ari kopprojektu veidošanu;
 • atbalstīt jaunu zināšanu un prasmju iegūšanu, caur darbinieku izglītošanu;
 • palīdzēt apzināties jaunus tirgus, jaunas tirdzniecības metodes;
 • veicināt vietējo piegādes ķēžu veidošanos;
 • uzņemties risku nepierastu metožu izmantošanā.

Vienlaicīgi jāapzinās, ka inovāciju veicināšanai ir nepieciešama plašāka ekosistēma, kur Vietējā rīcības grupa ir tikai viens no dalībniekiem, tātad ir jādefinē sava loma un jāspecializējas, kā arī elastīgi jāpielāgojas izmaiņām, neaizmirstot, kādas ir vietējo iedzīvotāju vajadzības un prioritārie izaicinājumi.

image, 450x338px, 82.27 KB

PPP biedrība „Zied zeme“ Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros augstāk vērtē tos projektus, kas veicina inovatīvu risinājumu jeb jauninājumu ieviešana teritorijā. Projektiem jābūt oriģināliem, atšķirīgiem no citiem, ar netradicionālu risinājumu vai pieeju, savu identitāti, kas veicina arī konkrētās teritorijas atpazīstamību. 

Oriģinālu ideju ieviešana rada pievienoto vērtību produktam un vietējai teritorijai. Produktiem ar pievienoto vērtību ir konkurētspējas priekšrocības, potenciāls palielināt nodarbināto skaitu un produktivitāti. 

image, 450x338px, 62.23 KB

Inovāciju konferences ietvaros tika izcelti vairāki Vietējo rīcības grupu inovatīvas darbības piemēri: Somijas grupa Keskipiste LEADER lepojas ar savu pieredzi jauno uzņēmēju un mācību uzņēmumu motivēšanā, finansiāli atbalstot mācību uzņēmumu inkubēšanu. Vācijas Moselfranken un Luksemburgas Miserland vietējās rīcības grupas ir izveidojušas Eiropā vienīgo pārrobežu kopēju attīstības stratēģiju, kas paredz kopējus mērķus, kopējas darbības un kopēju problēmu risināšanu. Dānijas grupa Midt-Nordvestsjaelland ir izstrādājusi īpašu inovāciju programmu, kuras ietvaros caur fokusētu ideju vētru un diskusijām, sadarbību ar zinātniekiem, prototipu izstrādi un pieredzējušu uzņēmēju iesaisti, tiek radīti inovatīvi produkti. PPP biedrība Zied zeme prezentēja savu pieredzi, veidojot interneta platformu papildus finansējuma piesaistei (www.projektubanka.lv) vietēja mēroga projektu finansēšanai, līdzfinansēšanai, ideju attīstīšanai un projektu konkursu organizēšanai. 

PPP biedrība „Zied zeme“ turpinās meklēt inovatīvas idejas arī turpmāk un īpaši pievērsīsim uzmanību invoāciju iedzīvināšanai drīzumā plānoto starpteritoriālo un pārrobežu sadarbības projektu ietvaros. 

image, 450x338px, 75.59 KB

Dažas atziņa, kas jāņem vērā:

- Ja tu dari vienas un tās pašas lietas atkal un atkal, visticamāk, tu iegūsi to pašu rezultātu;

- Lai radītu inovācijas, nepietiek tikai ar inovatīvu domāšanu, bet ir nepieciešama mērķtiecīga darbība. 

Konferences prezentācijas tālākai tēmas izpētei:

Māris Cīrulis, PPP biedrība „Zied zeme“, projektu vadītājs

image, 450x338px, 77.27 KB