Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

06.02.2019

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu no 8.03. - 8.04.2019 rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 devītajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 287 998.86 EUR, tajā skaitā 2. mērķim “Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” – 287 998.86 EUR.

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Atbalsta apmērs:  287 998.86 EUR

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

 • 10 000 EUR;

Atbalsta intensitāte:

 • 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Atbilstošā LAP aktivitāte: 

“Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) sarakstu;
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja šāds līgums vai rakstiska vienošanās ir spēkā). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju;
 • Projekta idejas novitāte (oriģinalitāte) VRG darbības teritorijā;
 • Izpētīta un aprakstīta darbības joma, kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Izpētīti un aprakstīti citi dalībnieki (pakalpojuma, sabiedriskās aktivitātes nodrošinātāji), kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Izpētīts un aprakstīts klienta/lietotāja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Informācija par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
 • Aprakstītas aktivitātes, kas notikušas ne agrāk, kā 1 gadu pirms projekta iesniegšanas, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti. Projektam pievienoti šo faktu pamatojoši dokumenti;
 • Par projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiem;
 • Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība.

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2019. gada 8. aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

INFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

PAPILDU INFORMĀCIJA: