Esam atzīti par vieniem no labākajiem LEADER pieejas ieviesējiem Latvijā!

16.12.2011

Balstoties uz Lauku atbalsta dienesta iniciatīvu 14.decembrī Zemkopības ministrijā notika Vietējo rīcības grupu tikšanās, lai vēl šogad pārrunātu stratēģiju grozījumus un ieviešanu!

Pasākumā piedalījās pārstāvji gan no Zemkopības Ministrijas, gan Lauku atblsta dienesta, gan Valsts lauku tīkla, gan arī Vietējo rīcības grupu pārstāvji no visas Latvijas. 

Galvenais tikšanās mērķis bija vietējo attīstības stratēģiju grozījumi, kuras laikā apskatījām šādas tēmas:

 • ieteikumi rīcību precizēšanai
 • ieteikumi projektu vērtēšanas kritēriju precizēšanai
 • projektu vērtētāju kompetence
 • interešu konflikti
 • vienota izpratne un pieeja projektu vērtēšanā
 • administratīvo un finanšu vadītāju darbs un atbildība
 • ieteikumi VRG darbības uzlabošanai

Tikšanās laikā tika atzinīgi novērtētas tās 5 Vietējās rīcības grupas (VRG), kuras ir īsti LEADER pieejas ieviesēji Latvijā. Šīs biedrības tika atzinīgi novērtētas gan vietējās stratēģijas ieviešanā (veicot aktīvu darbu ar vietējās teritorijas organizācijām), gan arī par LEADER pieejas popularizēšanu un aktīvu līdzdalību 2014.-2020. perioda plānošanā!

 • Nodibinājums "Madonas novada fonds"
 • Biedrība "Saldus rajona attīstības biedrība"
 • Biedrība "Liepājas rajona partnerība’"
 • Biedrība "PPP biedrība "Zied zeme""
 • Biedrībai "Cēsu rajona lauku partnerība"

Būtika atziņa, kurā Lauku atbalsta dienests aizcināja ieklausīties gan vietējās rīcības grupas, gan projektu iesniedzējus:

"Katrs drīkst īstenot savas idejas un vēlmes, bet ne par visu ideju un vēlmju īstenošanu var saņemt publisko finansējumu!"