Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu NVO pieredzes apmaiņas pasākums!

09.05.2012

Pasākuma mērķis ir sniegt informāciju par finanšu piesaistes iespējām nevalstiskajām organizācijām, kā arī parādīt labas prakses piemērus investīciju piesaistē un organizācijas attīstībā.

  • Norises vieta: Ikšķiles tautas namā, Lībiešu ielā 2, Ikšķile
  • Norises laiks: 2012.gada 17.maijs, plkst.: 13.00
  • Dalība pasākumā ir bez maksas. Laipni aicināts ikviens interesents!


Pasākuma programma:

12.30 – 13.00 Reģistrācija, kafijas pauze

13.00 – 13.30 Finansējuma piesaistes iespējas Nevalstiskajām organizācijām (Ģirts Kindzulis, Rīgas plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra vecākais speciālists)
13.30 – 13.40 Biedrība „Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem”
Biedrība "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" tika dibināta 2009.gada augustā ar mērķi iesaistīt bērnus un jauniešus dažāda veida sporta nodarbībās un aktīvā tūrisma pasākumos, tādējādi popularizējot veselīgu dzīvesveidu un aktīvu atpūtu. Viens no biedrības uzdevumiem ir izveidot aktīvās atpūtas centru Lielvārdes novada iedzīvotājiem un treniņlaukumu jaunsargiem. Pieredze darbā ar Leader veida projektiem
13.40 – 13.50 Biedrība „Rasas krāsas”
Biedrība “Rasas krāsas” mērķis ir Ikšķiles, Latvijas un starptautisku kultūras un izglītības projektu organizēšana un realizācija; kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību izpēte, apzināšana un nodošana nākamajām paaudzēm. Realizācijā ir LEADER projekts ”Mākslas aprīkojuma iegāde Ikšķiles mākslas darbnīcām”, realizēts arī ViAA projekts ”Dzīves bildes Tīnūžu muižiņā.” Sadarbībā ar Ikšķiles pirmskolu realizētais bērnu vizuālās mākslas apmācības projekts ”Mana vasara”, kā arī Ikšķiles novada domes Kultūras pārvaldes projekts „Animācijas filmas izveide ”Kā radās Urdaviņa””
13.50 – 14.00 Biedrība „Otrās Mājas”
Mūsu mērķis: veidot dienas centru iespējām, attīstībai, izglītošanai. Mērķa auditorija: riska grupās esošie cilvēki: invalīdi, pirmspensijas vecuma cilvēki, bezdarbnieki, daudzbērnu un vientuļie vecāki, arī pensionāri un citi, kam vajadzīga palīdzība. Esam realizējuši 13 projektus, no tiem 7 lielākie ir LEADER programmā, ar Eiropas līdzekļiem realizētie- telpu rekonstrukcijai, pamatlīdzekļu iegādei aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī pagasta bērniem rotaļu laukums. Piedalāmies vairākās programmās trūcīgo atbalstam. Mūsu biedrība radījusi vairākas darba vietas invalīdiem/bezdarbniekiem, kā arī vairākiem jauniešiem / bezdarbniekiem iespēja piedalīties brīvprātīgo programmā mūsu biedrībā.
14.00 – 14.10 Biedrība „Ķeipenes vides centrs” 
Biedrība Ķeipenes vides centrs tika dibināta 2007.gada martā ar mērķi uzlabot Ķeipenes iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sakārtot vidi, veicināt pakalpojumu pieejamību. Ar Leader projektu un pašvaldības palīdzību tika izremontētas telpas, kurās pulcēties pagasta iedzīvotājiem, bagātināt savu sociālo dzīvi. Ir iespēja apmeklēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, kursus, interešu pulciņus - pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku un aktīvi iesaistīties pilsoniskas un atvērtas sabiedrības veidošanā. Šobrīd strādā, lai izveidotu Ķeipenes jauniešu un ģimenes centru, iekārtotu telpas radošai un izglītojošai brīvā laika pavadīšanai Ķeipenē.
14.10 – 14.20 Biedrība „Eizenšteina komunikāciju centrs” 
Biedrības mērķis ir veicināt izglītības programmas ieviešanu; Veicināt atbilstoši Eiropas Savienības programmām novada stratēģijas izstrādi; Popularizēt kinorežisora Sergeja Eizenšteina darbus un citus pasaules kinematogrāfa panākumus; attiecīgās ekspozīcijas izveidošana, pilnveidošana un uzturēšana; izveidot un uzturēt Interneta klubu Biedrības darbības komunikācijas un informācijas nodrošināšanai. Pieredze darbā ar Leader projektiem un Valsts Kultūrkapitāla fonda projektiem.
14.20 – 14.30 Ķeguma novada pensionāru biedrība 
ĶNPB mērķi ir novada pensionāru tiesību aizstāvēšana, palīdzība viņu problēmu risināšanā un viņu fiziskās un garīgās aktivitātes veicināšanā. Biedrība reģistrēta UR, tai piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Konkursiem iesniegti 6 projekti: 4 atbalstīti, 1 nav atbalstīts, 1 vēl ir vērtēšanā. No realizētajiem efektīvākie ir: Datorapmācība, Nūjošana, Dzīves optimismam (tērpi un aparatūra pašdarbības kolektīviem).
14.30 – 14.40 Ogres jauniešu klubs „Projektu darbnīca” 
Biedrība OJK „Projektu darbnīca” ir 2005. gada sākumā izveidota organizācija. Biedrības galvenā ideja - radīt Ogres novada jauniešiem telpu, kur viņi var realizēt savas idejas un mācīt jauniešus apieties ar ideju īstenošanai nepieciešamajiem instrumentiem. Biedrībās galvenās aktivitātes ir līdzdalības pasākumi, neformālās izglītības pasākumi, foruma teātris, brīvprātīgais darbs. Akreditēta Eiropas brīvprātīgā darba nosūtītājorganizācija. Biedrības projekti ir guvuši atbalstu no dažādiem finansētājiem- Sabiedrības integrācijas fonda, Sorosa fonda Latvijā, Ogres novada dome, ES programmas „Jaunatne darbībā u.c.
14.40 – 14.50 Biedrība „Ogresgalieši” 
Biedrība „Ogresgalieši ” dibināta 2009.gada jūlijā ar mērķi veicināt Ogresgala pagasta attīstību, sekmēt un atbalstīt dažādu sabiedrisko grupu aktivitātes piesaistot projektu līdzfinansējumu. Pieredze darbā ar Leader veida projektiem.
14.50 – 15.00 Ogres attīstības biedrība 
Biedrības mērķis ir veicināt Ogres novada līdzsvarotu attīstību, sagatavot un realizēt dažādus attīstības projektus, koncepcijas un programmas; veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos; īstenot pasākumus tūrisma, mūžizglītības, veselības veicināšanas, uzņēmējdarbības, inovāciju, sociālajā un citās jomās; veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp valsts, pašvaldības, privātajām un sabiedriskajām institūcijām vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī; pārņemt un ieviest "labās prakses" piemērus novadā; nodot Biedrības "labās prakses" pieredzi citām ieinteresētām pusēm.
15.00 – 15.10 Ogres Rotarakta klubs
Ogres Rotarakta klubs ir organizācija jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem, un tās mērķis ir kopienas labklājības veicināšana ar devīzi „Draudzība kalpojot”. Galvenokārt ORK darbojas Ogres novadā, taču klubs ir oficiāla daļa vispasaules Rotari sistēmas, un mūsu biedri ir piedalījušies arī starptautiskos projektos. Rotary International starptautiskais tīkls ir tas, kas padara ORK atšķirīgu no citām organizācijām ar līdzīgiem mērķiem. Tā ir starptautiska firmas zīme, kas iet roku rokā ar kvalitāti un sabiedriski nozīmīgu rīcību
15.10 – 15.20 Biedrība „Creativus” 
Biedrība Creativus dibināta 2009.gadā ar mērķi palielināt jauniešu zināšanas, prasmes un iemaņas, iesaistoties biedrības rīkotos projektos. Šo gandrīz jau trīs gadu laikā organizēti dažnedažādi pasākumi, kam piesaistīts gan fondu, gan privātie līdzekļi. Pieredze darbā ar dažādiem finansētājiem kā Leader, Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu, Izglītības un zinātnes ministriju, privātiem uzņēmumiem un citiem.

 

ESF projekts „Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana” Līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/012/35, IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.