Colabora biznesa skola

2020-06-15 10:00:00 - 2020-07-01 15:00:00

PPP biedrības "Zied zeme"  un biedrības “Pierīgas Partnerība” organizēts tiešaistes lekciju cikls biznesa pamatu apguvē un biznesa plāna izstrādē esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem.

Lektori: Salvis Roga, Imants Martinsons, Anete Zveja, Gatis Ginters, Ieva Vinniņa  no “Kurzemes Biznesa inkubators”
Vieta: tiešsaistes video konferenču platforma zoom.us (pieeja tiks nosūtīta katram dalībniekam pēc reģistrācijas)
Lekcijas datums, laiks, temats, saturs, sasniedzamais rezultāts, lektors:

Datums

Laiks

Pakalpojums (saskaņā ar Tehniskās specifikācijas nosacījumiem).

Lektora Vārds, Uzvārds

15.06.2020

plkst.

10:00-13:00

Biznesa modelis. Projekta/Biznesa modeļa definēšana, situācijas analīze, ideju ģenerēšanas metodes, mērķauditorijas, tirgus segmenta noteikšana, produkta/pakalpojuma pozicionēšana, mērķa definēšana. Inovatīvā domāšana, praktiskas metodes, inovāciju vadības rīki. Lekcijas rezultāts - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa apraksts. 

Salvis Roga

Imants Martinsons 

17.06.2020

plkst.

10:00-13:00

Tirgus izpēte. Lekcijas rezultāts - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa tirgus izpētes dokuments. 

      Latvijas iekšējā un ārējā tirgus izpētes metodes un to praktiska pielietošana. SWOT analīze. 

      Klienta profila analīze. Klienta vajadzību, problēmu, jautājumu un mērķu izpētes metodes un to praktiska pielietošana. 

      Konkurenta analīze. Konkurentu izpētes un monitoringa metodes un to praktiska pielietošana. 

Salvis Roga

Anete Zveja

Gatis Ginters 

26.06.2020

plkst.

10:00-13:00

Budžets. Investīciju, produkta cenas, ienākumu, fiksēto un mainīgo izdevumu, peļņas un naudas plūsmas metodes, aprēķini un to praktisks pielietojums. Lekcijas rezultāts - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa investīciju budžets un naudas plūsmas dokuments.

Salvis Roga

Gatis Ginters 

29.06.2020

plkst.

10:00-13:00

Mārketings. Komunikācijas modeļi, reklāma(iepakojums, dizains, logo, sauklis, sajūtu marketings uc.), pārdošanas stratēģijas izstrādes vadlīnijas, produkta virzīšana un realizācija tirgū, mārketinga 5 (Product, Price, Promotion, Place, and People) - izstrādāts Projekta/Biznesa modeļa mārketinga plāns. 

Salvis Roga

Ieva Vinniņa 

01.07.2020

plkst.

10:00-13:00

Biznesa plāna prezentācija. Lekciju kursa praktisko uzdevumu rezultātā izstrādāto biznesa plānu prezentācijas. Praktiski ieteikumi, atsauksmes, diskusiju vadība. Lekcijas rezultāts - prezentēts Projekta/Biznesa modeļa Biznesa plāns.

Salvis Roga

Imants Martinsons

Gatis Ginters

Cita informācija: 
SIA “Kurzemes biznesa inkubators” nodrošina praktisko uzdevumu izpildei nepieciešamos izdales materiālus/šablonus elektroniskā formā. Lekciju dalībnieki praktisko uzdevumu izpilda patstāvīgi, saņemot nepieciešamās konsultācijas no lektora. Dalībnieki praktiskos darbus nosūta līdz nākamās lekcijas sākumam uz lektora norādītu elektronisko pastu. Lektors pārbauda praktiskā uzdevuma izpildes kvalitāti un sniedz individuālas atsauksmes un norādījumus katram dalībniekam vienas darba dienas laikā pēc praktiskā darba saņemšanas. Praktisko uzdevumu izpildes rezultātā veidotie dokumenti kopā veido Biznesa plānu. Lekciju cikla sasniedzamais rezultāts - izstrādāts un prezentēts Biznesa plāns.
Reģistrējies Colabora biznea skolai līdz 11. jūnijam šeit - https://forms.gle/dUy2CAxGRruSQZSW9
Kontaktpersona: Māris Cīrulis, mob. 29782159, maris@ziedzeme.lv.
Pasākums “CoLabora Biznesa skola” organizēts projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.