Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība “Zied zeme”) ir sadarbības organizācija, kura apvienojot pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, tika izveidota 2005. gada 25. maijā. 

Sabiedriskā labuma statuss spēkā no 27.01.2014. (Lēmums nr. 8.5-11L-1793). Atbalsta joma – labdarība.

Biedrības darbības mērķis: 

  • uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas ilgtspējīga attīstība un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme. 

PPP biedības Zied zeme  darbības teritorijas - Ogres novads (izņemot Ogres pilsētu), un Baldones pilsēta un lauku teritorija- attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu. 

Darbība

Izmantojot LEADER pieeju, PPP biedrība “Zied zeme” īsteno Vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros tiek organizēti atklāti projektu konkursi. Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, kas izstrādāts, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm.Vietējā attīstības stratēģijā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai PPP biedrība “Zied zeme” vietējās  teritorijas attīstībai liaka periodā no 2016.-2022. gadam ir piesaistījusi papildus 2 954 586 Euro lielu publisko finansejumu, kas atklātu projektu konkursu veidā pieejams fiziskām un juridiskām personām, uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldībām.

Organizācijas, kas īsteno Vietējās attīstības stratēģijas, tiek devētas arī par “partnerībām” jeb “vietējām rīcības grupām” (VRG).

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. Vairāk par Leader pieeju skatīt šeit.

Kopfinansēšanas portāls – projektubanka.lv

Lai papildinātu PPP biedrības Zied zeme esošo darbību pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts: Ideju īstenošanas platformas projektubanka.lv darbības nodrošināšana. Projektu banka ir interaktīva vide, kurā iedzīvotājiem un organizācijām pašām attīstīt savus projektus, atrast partnerus, sabiedrotos un finansētājus. Projektubanka.lv  misija ir palīdzēt īstenot idejas, kas padarītu labāku vidi, kurā mēs dzīvojam. Vairāk par šo projektu.

Starptautiskā sadarbība

2014. gadā PPP biedrība Zied zeme pilnā jaudā turpina starptautisku sadarbības projektu “ABC vietējiem ražotājiem”. Tā mērķis ir izveidot sistēmu vietējo ražotāju un produktu atbalstam, pamatojoties uz zināšanu un paraugprakses apmaiņu starp Latvijas, Čehijas un Lietuvas vietējām rīcības grupām. 

Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējo produktu identitātes simbols, izveidota filma, informācijas materiāli, kā arī organizētas vairākas starptautiskas vietējo ražotāju sadarbības vizītes.  

Laika posmā no 2016.-2022.gadam īstenoti vairāki starpteritoriāli un starptautiski projekti, kas palīdz sasniegt biedrības mērķus: 

Projekta European cooperation project on coworking spaces in rural areas ietvaros ir izveidota koprades telpa Colabora Lielvārde. 

Projekta Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā ietvaros  īstenotas pieredzes vizītes un organizēti mājas restorāni, iedibinot vēlmi darīt un iekustinot mājas restorānu kustību, saimniekiem sniegts atbalsts, kā uzņemt viesus savā saimniecībā. 

Projekta KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība ietvaros veicināta vietējo kopienu aktivizēšana un līderu identificēšana. 

Projekta Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība ietvaros īstonots vērienīgs plosta brauciens Latvijas likteņupes Daugavas basenā no Baltkrievijas robežas līdz par Rīgas jūras līcim, identificējot nozīmīgākos tūrisma un kultūras pieturas punktus. 

Projekta Smart Villages LEADER Network ietvaros, kopienu aktivizēšana un to attīstības virzienu meklējumi, kā aŗi viedā ciema izpratnes ieicināšanas pasākumi. 

Projekta Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums ietvaros tiek veicināta Pierīgas tūrisma attīstība. 

Vairāk te: http://ziedzeme.lv/lv/sadarbibas_projekti/

 

Gada pārskati

2020. gada pārskats

2019. gada pārskats

2018. gada pārskats

2017. gada pārskats