Cenu aptauja: lektora pakalpojumiem pasākumam “CoLabora Biznesa skola”

21.05.2020

Nolikums cenu aptaujai

Pielikums Nr.1. Piedāvājuma forma

Piedāvājums iesniedzams līdz 28.05.2020.

Par cenu aptaujas lektora pakalpojuma sniegšanai pasākumam “CoLabora Biznesa skola” projektā „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015 rezultātiem.

2020.gada 21.maijā PPP biedrība Zied zeme uzsāka elektronisku pretendentu atlasi cenu piedāvājumiem lektora pakalpojuma sniegšanai pasākumam “CoLabora Biznesa skola”, lai nodrošinātu projekta „European cooperation project on coworking spaces in rural areas” Nr.18-00-A019.333-000015” aktivitāšu norisi. Cenu aptaujas nolikums publicēts PPP biedrība “Zied zeme” mājas lapā http://ziedzeme.lv/lv/par_mums/iepirkumi/ .

Cenu aptaujā noteiktajā termiņā - līdz 2020.gada 28.maijam (ieskaitot) saņemti piedāvājumi no trim pretendentiem:

- Biedrība “Project Net”, reģ.nr. 40008216158 - 6000 EUR (seši tūkstoši euro, 00 centi)

- SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstkola “RISEBA””, reģ.nr. 40003090010 - 2850.76 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 76 centi)

- SIA “Kurzemes Biznesa inkubators”, reģ.nr. 42103046981 - 1694,00 (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit četri euro, 00 centi)

Pārbaudot iesniegtos piedāvājumus, secināms, ka tie atbilst cenu aptaujas nosacījumiem. Vērtējot piedāvājumus pēc kritērija - zemākā cena, secināms, ka piedāvājumu ar zemāko cenu iesniedzis pretendents SIA “Kurzemes Biznesa inkubators” un tam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pie nosacījuma, ka Lauku atbalsta dienests apstiprina aktivitātes programmu un izmaksu tāmi.

PPP biedrība Zied zeme valdes locekle                                    

 Linda Cīrule