Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"

statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”” (turpmāk – Biedrība).
1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir „PPP biedrība „Zied zeme””.

2.nodaļa. Biedrības mērķis.

2.1. Biedrības mērķis ir uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta teritorijas ilgtspējīga attīstība un pilsoniski atbildīgas sabiedrības izaugsme.

3.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura fiziska vai juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība (turpmāk – Biedrs), kas atbalsta biedrības mērķus un darbību, iesniedzot noteiktas formas rakstisku iesniegumu.
3.2. Iesniegumu par iestāšanos Biedrībā izskata Padome, tuvākās sēdes laikā. Uz sēdi aicināms iesniedzējs. Uzklausījusi iesniedzēja viedokli par iestāšanos Biedrībā, Padome pieņem lēmumu. Lēmumu iesniedzējam nosūta 7 (septiņu) darba dienu laikā no tā pieņemšanas brīža uz iesniedzēja iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Uzskatāms, ka lēmums pieteicējam paziņots septītajā dienā no lēmuma nosūtīšanas dienas.
3.3. Padomes Lēmums rakstveidā pārsūdzams 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas Biedru sapulcē (turpmāk – Sapulce). Ja Sapulce atstāj Padomes lēmumu negrozītu, pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu par iestāšanos Biedrībā ne ātrāk kā gadu pēc noraidītā pieteikuma iesniegšanas dienas.
3.4. Biedrs var izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to Biedrības Valdei (turpmāk – Valde).
3.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Padomes lēmumu, ja Biedrs nepilda savus pienākumus un saistības.
3.6. Jautājumu par Biedra izslēgšanu izskata Padome, tuvākās sēdes laikā. Uz sēdi aicināms izslēdzamais Biedrs. Izslēdzamā Biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

4.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

4.1. Veicināt Biedrības mērķa sasniegšanu.
4.2. Iesaistīties Biedrības un institūciju veidotajās darba un interešu grupās, atbilstoši to veidošanas nosacījumiem.
4.3. Piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā.
4.4. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu Biedrības struktūrvienību protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
4.5. Iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu visās Biedrības institūcijās, brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli.
4.6. Līdzdarboties Biedrības mērķu īstenošanā.
4.7. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt Sapulces, Padomes un Valdes lēmumus.
4.8. Maksāt biedra naudu Sapulces noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.9. Nepieļaut rīcību, kas diskreditē Biedrību sabiedrībā.
4.10. Piedalīties Sapulcē personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.

5.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

5.1. Ar Sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
5.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī citus jautājumus reglamentē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Sapulce.

6.nodaļa. Sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

6.1. Sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
6.2. Sapulci sasauc Valde ne retāk kā reizi gadā. Kalendārā gada pirmo Sapulcei sasauc ne vēlāk kā līdz 31.martam.
6.3. Ārkārtas Sapulci, norādot iemeslu, sasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedru, Padome vai Valde.
6.4. Sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 (desmit) dienas pirms Sapulces, nosūtot katram Biedram, rakstisku uzaicinājumu un plānoto darba kārtību.
6.5. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no visiem Biedriem.
6.6. Sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem Biedriem.
6.7. Sapulces kompetence:
6.7.1. pieņemt lēmumus par Biedrības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
6.7.2. apstiprināt statūtus vai grozījumus tajos;
6.7.3. ievēlēt un atcelt no pienākumu veikšanas Padomes locekļus un revidentu.
6.7.4. apstiprināt vai noraidīt revidenta ziņojumu;
6.7.5. apstiprināt vai neapstiprināt gada pārskatu;
6.7.6. izskatīt pārsūdzētos Padomes lēmumus;
6.7.7. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus;
6.7.8. noteikt iestāšanās un biedru naudas apjomu. 

7.nodaļa. Pārstāvju lēmējinstitūcija - Padome.

7.1. Biedrības Padome ir no Biedru pārstāvju vidus Sapulces vēlēta lēmējinstitūcija.
7.2. Padome sastāv no 13 Padomes locekļiem.
7.3. Padomes locekļus ievēl Sapulce uz vienu gadu.
7.4. Padomes locekļi no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju, kurš vada Padomes darbu.
7.5. Padomes kompetence, tiesības un pienākumi:
7.5.1. apstiprināt Biedrības stratēģiju, vietējās teritorijas attīstības stratēģiju un citus stratēģiskās plānošanas dokumentus;
7.5.2. lemt par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;
7.5.3. izskatīt priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā un tās darbību reglamentējošajos dokumentos;
7.5.4. lemt par Biedrības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;
7.5.5. lemt citus jautājumus, kas rodas Biedrības darbības laikā, ja vien tie nav Biedru Sapulces vai Valdes kompetencē;
7.6. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs, Valde vai vismaz pieci Padomes locekļi. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem Padomes locekļiem. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošiem Padomes locekļiem.
7.7. Padomes sēdes ir atklātas visiem Biedriem.
7.8. Padomes loceklis savā darbā aizstāv visas Biedrības darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz personīgām vai sektorālām interesēm, ja tās ir pretrunā ar Biedrības izstrādātajiem plānošanas dokumentiem un Biedrības mērķi.
7.9. Padomes locekli pēc Padomes priekšsēdētāja vai trīs Padomes locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Padomes, kārtībā, kāda noteikta Statūtu 3.6. punktā, ja izslēdzamais Padomes loceklis pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Biedrības mērķa sasniegšanu.
7.10. Padomes locekļi un priekšsēdētājs atalgojumu nesaņem. Sapulce var noteikt izdevumu kompensāciju. 

8.nodaļa Izpildinstitūcija – Valde.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no viena valdes locekļa.
8.2. Valdes locekli ievēl Padome uz trim gadiem.
8.3. Valde vada Biedrības saimniecisko darbību. Par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu Padome nosaka atlīdzību un izmaksas kārtību.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Sapulces vai Padomes kompetencē.
8.5. Sapulce vai Padome var noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdei ir nepieciešama Sapulces vai Padomes iepriekšēja piekrišana.
8.6. Padome var atsaukt Valdes locekli pirms viņa pilnvaru termiņa izbeigšanās, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl Sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Padomes vai Valdes loceklis.
9.3. Revidents veic revīziju Sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.nodaļa. Biedru un iestāšanās nauda.

10.1. Biedri maksā Biedru naudu par katru kalendāro gadu un iestāšanās maksu Sapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.
Valdes loceklis: _____________________________ L.Cīrule

Statūti apstiprināti Sapulcē Ikšķiles novadā, Ikšķilē, 2015.gada 1.aprīlī.

Statūti elektroniskā versijā pieejami šeit.


NOLIKUMI