!Šī sadaļa ir izstrādes stadijā un tiks papildināta!

PĀRSKATI PAR PERIODU 2009-2014:

Pārskati jāiesniedz par pilniem 5 kalendārajiem gadiem pēc projekta īstenošanas, piemēram, ja Projekts ir īstenots 25.03.2013, pārskati jāiesniedz par 2013., 2014., 2015., 2016., 2017. gadu:

- ELFLA projektiem - pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (5.pielikums)

- EZF projektiem - pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.pielikums)

- Pārstrādes un pirmapstrādes projektiem (Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana 6. pielikums)

- Ražotājiem/audzētājiem/ilggadīgajiem stādījumiem (Lauku saimniecību modernizācija 4. pielikums)

Pārskatu var iesniegt sekojošā veidā:

skanētā veidā uz e-pastu (info@ziedzeme.lv)

pa pastu (PPP biedrība Zied zeme, Raiņa iela 11a, Lielvārde, LV-5070)

parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pastu (info@ziedzeme.lv)

izmantojot LAD elektronisko sistēmu EPS (https://eps.lad.gov.lv/login)

klātienē Zied zeme birojā vai Lielvārdes novada domes klientu apkalpošanas centrā (Raiņa iela 11a, Lielvārde)

 

PROJEKTU DZĪVES CIKLS

image, 450x184px, 72.47 KB

PROJEKTU UZSĀKŠANA

a) Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad Zied zeme projekta iesniegumu ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā. (Par šo datumu informējam katru atbalsta saņēmēju). Ja LAD pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus. Izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nav attiecināmas (izņemot vispārējās izmaksas).
b) Projektu var uzsākt arī tikai pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (apmēram 3 mēneši pēc projektu iesniegšanas LAD, atseviškos gadījumos projekta vērtēšana var tikt pagarināta.)
Atbalsta saņēmējs projektu sāk īstenot 6 mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 
Ja projektā paredzēta būvju būvniecība, pārbūve, ierīkošana, novietošana, restaurācija vai atjaunošana, atbalsta saņēmējs projektu sāk īstenot 9 mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu spēkā stāšanās.
Jāizpildīta viens no šādiem nosacījumiem:
1. atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā ir iesniedzis papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
2. atbalsta saņēmējs ir iegādājies vismaz vienu no projektā paredzētajiem pamatlīdzekļiem, kura vērtība ir vismaz 10 % no paredzētās pamatlīdzekļu iegādes summas;
3. atbalsta saņēmējs ir noslēdzis līgumu un samaksājis avansu vismaz 20 % apmērā no paredzētās iegādes summas.
image, 450x338px, 213.72 KB

 

PIRMS PROJEKTA UZSĀKŠANAS

- Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves restaurācijai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu un to aprīkojuma iegādei, ja tas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā būvniecības dokumentus, kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

- Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas LAD iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. 

- Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tā pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai pašnodarbinātās personas statusu (atbalsta pretendentam komercsabiedrībā ir izšķiroša ietekme un pieder ne mazāk kā 51 % kapitāldaļu, kā arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas paraksta tiesības) (Attiecas uz rīcībām Nr.1.1., 1.2., 1.3.)

 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija personāla atalgojumam un darbības nodrošināšanai, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- Pārējiem projektiem: 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- Atbalsta saņēmējs var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projektu nav iespējams īstenot noteiktajā termiņā no atbalsta saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus nevarēja paredzēt (Jāiesniedz iesniegums LAD.)

- Zied zemes uzstādījums, ka 2016.-2017. gadā apstiprinātie projekti jāisteno ne vēlāk, kā līdz 2018. gada 31. decembrim (iesniegts maksājuma pieprasījums).


 

PRIEKŠAPMAKSAS PIEPRASĪJUMS
 - Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai ir tiesības 3 reizes projekta īstenošanas laikā pieprasīt priekšapmaksu, iesniedzot LAD priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus (Avansa rēķinus) par projekta īstenošanas darbībām;
- 30 kalendāra dienu laikā priekšapmaksas pieprasījumu pārbauda un pārskaita maksājumu uz atvērto Valsts kases norēķinu kontu.
- Valsts kases norēķinu kontam jābūt reģistrētam LAD klientu reģistrā. 
- Preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem jāmaksā pilnā apmērā no Valsts kasē atvērtā norēķinu konta (tātad arī līdzfinansējums jāieskaita Valsts kases kontā).
- LAD nākamos pārskaitījumus uz norēķinu kontu Valsts kasē izdara pēc tam, kad esat norēķinājušies par tām izmaksām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi, kā arī par tiem iesniegts maksājuma pieprasījums.
MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS
- Atbalsta saņēmējs 5 darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz LAD maksājuma pieprasījumu un Projekta īstenošanu apliecinošus dokumentus:
- Maksājuma pieprasījumu LAD izskata 30 darbdienu laikā no tā iesniegšanas. Ja maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi vai Lauku atbalsta dienests pieprasījis papildu informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darbdienām pēc papildu informācijas iesniegšanas.
- Valsts kase atbalsta maksājumus pārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atbalsta saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu triju darbdienu laikā pēc LAD sagatavota maksājuma uzdevuma saņemšanas.

 

KOPĀ AR MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMU IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
- Atbilstības deklarācija iekārtām, tehnikai, inventāram un aprīkojumam ir iesniedzama kopā ar maksājuma pieprasījumu saskaņā ar Noteikumu Nr.598 29.1.3.apakšpunktu. Savukārt būvmateriāliem jābūt jauniem, bet sertifikātus tiem neprasa.

 

IZMAIŅAS PROJEKTĀ

- Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu un PPP biedrību Zied zeme par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot. 

- Projektā neparedzētās darbības var sākt īstenot tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma;

 

UZRAUDZĪBAS VEIDLAPAS 

- Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu līdz 1. jūnijam LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu (3. pielikums). Attiecas tikai uz rīcībām 1.1., 1.2, 1.3. (Saskaņā ar MK noteikumu Nr.590 56.punktu)

- Rīcībām 2.1., un 2.2., saskaņā ar MK noteikumu Nr. 590 54.punktu – ja projekts saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējam visa projekta  uzraudzības  periodā jāinformē VRG par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.

 

PUBLICITĀTE UN VIZUĀLĀS IDENTITĀTES VADLĪNIJAS

- Gan projekta īstenošanas laikā (no 1. dienas), gan uzraudzības laikā sabiedrībai labi redzamā vietā jaizvieto INFORMATĪVA PLĀKSNE (WORD DOC.) Minimālais izmērs – A3 jeb 297x420mm 

 

image, 450x313px, 142.7 KB
- Atbalsta saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, norādA darbības mērķus un rezultātus. Tāpat tīmekļa vietnēs piemin ELFLA ieguldījumu faktu un ievieto “logo sleju”
- Ikvienu informācijas/publicitātes pasākumā un materiāliem (piemēram, konferencē, izstādē, semināru bukletā, brošūrā un informatīvajā biļetenā) atbalsta saņēmējs nodrošina, lai personas, kuras piedalās šajā pasākumā un sabiedrība tiktu informēta, par ELFLA sniegto finansējumu projekta īstenošanai. Jāpiemin ELFLA ieguldījumu faktu un jāpievieno “logo sleja”.
- Publicitātes materiālos jānorāda sekojoša atsauce uz fondu un finansētāju:

 

[Atbalsta saņēmēja nosaukums] ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “[Projekta nosaukums]” Nr. [Projekta numurs] ir iegādājusies/uzbūvējusi/uzstādījusi [projektā iegādātās investīcijas].

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
(Augstāk redzamajai teksta rindai jāizveido hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

LOGO SLEJA

image, 452x71px, 28.81 KB

Liela izmēra logo sleja (LEJUPLĀDEI)

- Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu LAD iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē.

- Jānodrošina projekta iesniegumā minētās publicitātes aktivitātes, piemēram, projekta atklāšanas pasākums, kas jādokumentē. 

- Atbalsta saņēmējs arī visā projekta uzraudzības periodā informē Zied zemi par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.

 

PROJEKTA UZRAUDZĪBA

Atbilstoši MK noteikumu Nr.598 62.punktā noteiktajam – par īstenoto projektu uzraudzības periodu uzskaita, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Piemēram, ja pēdējais maksājuma pieprasījums ir iesniegts 2017.gada 23. martā,  tad uzraudzības periods sāksies ar 2018.gada 1.janvāri un ilgs līdz 2022 gada 31.decembrim.  Rādītājiem būs jābūt sasniegtiem 2020.gadā. To Lauku atbalsta dienests pārbaudīs 2021.gadā, kad tiks iesniegts pārskats par 2020.gadu. Pēdējais pārskats, t.i., par 2022.gadu pretendentam  būs jāiesniedz 2023.gadā.

Projektu uzraudzības periods ir 5 gadi (izņemot NVO mācību projektiem), kura laikā:

- Atbalsta saņēmējs nodrošina projektā plānoto rezultātu sasniegšanu, aktivitāšu nodrošināšanu, pakalpojumu sniegšanu;

- Par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus un izveidoto infrastruktūru:

1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

2. neatsavina vai nepatapina;

3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

- Komersantu darbinieku apmācību projektiem (Rīcība Nr. 1.4.) uzraudzības periods ir 18 mēneši, kura laikā atbalsta pretendenti vienojas turpināt darba attiecības ar darbiniekiem vismaz 18 mēnešus pēc projekta īstenošanas (par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

 

PROJEKTA UZRAUDZĪBAS VEIDLAPA

 

Projekta nosaukums

 

Projekta reģistrācijas Nr.

 

Plānotās aktivitātes

 

Projekta īstenošanas adrese

 

Atbalsta saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds) 

 

Tālruņa Nr.

 

 

Pārbaudes rezultāti

Projekts ir īstenots  

Jā [  ]                   Nē [  ]

Projekta mērķa sasniegšana

 

Projekta plānoto rezultātu sasniegšana

 

Publicitātes nodrošināšana

 

Komentāri

 

Vietējās rīcības grupas pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Atbalsta saņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

SANKCIJAS
Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
Vairāk - https://likumi.lv/doc.php?id=269553