Iespējams Jums nepieciešamas pēdēja brīža konsultācijas:

zvanat - 29782159

rakstat - maris@ziedzeme.lv


Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas:

 • 10. kārtu no 6.02.-6.03.2020 - Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
 • 11. kārtu no 20.02.-20.03.2020 - Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

_____________________________________________________________________

10. kārta no 6.02.-6.03.2020
 Rīcība Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

 image, 452x301px, 147.74 KB

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 365 188.09 EUR.

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

MAKSIMĀLĀ ATTIECINĀMO IZMAKSU SUMMA VIENAM PROJEKTAM:

 • 50 000 EUR;
 • 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

RĪCĪBAS APRAKSTS:

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Atbalsta saņēmējs, īstenojot projektu, reģistrējas vai tiek atzīts Pārtikas un veterinārajā dienestā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

PAPILDU INFORMĀCIJA, KAS JĀIESNIEDZ SASKAŅĀ AR VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU:

 • Par esošajām darba vietām un jaunu darba vietu (kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam) radīšanu nozarē, kurā īsteno projektu. Par darba vietām kas tiek radītas sociāli mazaizsargātām personām. Atbilstošas darbaspēka izmaksas norādītas arī C sadaļā.
 • Par to, kā ar projektu saistītajā nozarē saimnieciskajā darbībā iesaistīti/nodarbināti vai plānots iesaistīt/nodarbināt radiniekus (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais).
 • Izpētīts un aprakstīts tirgus/nozare, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Izpētīts un aprakstīts konkurents, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Izpētīts un aprakstīts klienta/pircēja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pamato projekta nepieciešamību un dzīvotspēju.
 • Projekta iesniegumam pievienota bankas konta atlikuma izdruka vai cits dokuments, kas pierāda spēju finansēt projektu, kā arī projekta iesniegumā aprakstīta projekta finansēšana.
 • Projekta iesniegumam pievienota izglītības dokumenta kopija, un/vai projekta iesniegumā detalizēti aprakstīta atbalsta pretendenta vai piesaistītā personāla pieredze/zināšanas/izglītība, kas saistīta ar projekta īstenošanas nozari un, kas pierāda vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus.
 • Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, pārbūve vai būves atjaunošana.
 • Vai atbalsta pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu shēmas vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmas operators (pievieno atbilstošu dokumentu kopijas) vai projekta uzraudzības periodā plāno par tādu kļūt.
 • Vai un kā plānots iepakot, marķēt un realizēt produkciju mazumtirdzniecībā.
 • Vai projekta budžetā paredzēts finansējums ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām, kas nepieciešamas atbalsta pretendenta produktu atpazīstamības tēla veidošanai.
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

 • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
 • Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 6. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu (vairāk informācijas šeit - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/).

INFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS:

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv. 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

_____________________________________________________________________

11. kārta no 20.02.-20.03.2020
 Rīcība Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

image, 452x254px, 153.56 KB

Atbalsta apmērs:  136 905.45 EUR

Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

MAKSIMĀLĀ ATTIECINĀMO IZMAKSU SUMMA VIENAM PROJEKTAM:

 • 10 000 EUR;

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 90 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

RĪCĪBAS APRAKSTS:

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas. Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.

PAPILDU INFORMĀCIJA, KAS JĀIESNIEDZ SASKAŅĀ AR VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU:

 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad pavaddokumentos pievieno biedru (biedrībām) vai dibinātāju (nodibinājumiem) sarakstu;
 • Ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tad informācija par līgumiem vai rakstisku vienošanos ar pašvaldību (izņemot patapinājuma, nomas vai īres līgumu), kas saturiski saistīts ar projekta mērķi (ja šāds līgums vai rakstiska vienošanās ir spēkā). Pavaddokumentos pievieno līguma vai vienošanās kopiju;
 • Projekta idejas novitāte (oriģinalitāte) VRG darbības teritorijā;
 • Izpētīta un aprakstīta darbības joma, kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Izpētīti un aprakstīti citi dalībnieki (pakalpojuma, sabiedriskās aktivitātes nodrošinātāji), kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Izpētīts un aprakstīts klienta/lietotāja profils, vajadzības un pieprasījums, kas pierāda projekta nepieciešamību un dzīvotspēju;
 • Informācija par projekta rezultātu publisku pieejamību neierobežotā vai ierobežotā laikā (neskaitot sezonalitāti);
 • Aprakstītas aktivitātes, kas notikušas ne agrāk, kā 1 gadu pirms projekta iesniegšanas, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par publisko pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāti. Projektam pievienoti šo faktu pamatojoši dokumenti;
 • Par projekta publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiem;
 • Kopā ar projekta iesniegumu iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp vismaz būvniecības ieceres skice un izmaksu kontroltāme/provizoriskā tāme, kas pamato izmaksu atbilstību tirgus cenām, ja projekta izmaksās paredzēta būvniecība.
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA:
Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv. Lai kļūtu par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, jāreģistrējas par Lauku atbalsta dienesta klientu (vairāk informācijas šeit - http://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/).
 
INFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS:
Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Ausekļa ielā 1A, Lielvārdē, tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. +371 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv. 

 
PAPILDU INFORMĀCIJA: