PPP biedrība "Zied zeme" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu no 2018. gada 27. marta līdz 27. aprīlim.

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 sestajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 255882.28 Euro, tajā skaitā 1. mērķim "Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana".

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā Nr. 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 255882.28 Euro.

Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā - Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 

20 000 EUR;
70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

 

Atbalsta pretendents:

Juridiska persona vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību un kuras apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas, vai vietējā pašvaldība un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība. Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

 

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 


Atbilstošā LAP aktivitāte: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un darbība: "tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai".


Papildu informācija, kas jāiesniedz saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 


  • Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
  • Izziņa vai izdruka no reģistra par deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēto juridiskās personas juridisko vai struktūrvienības adresi;
  • Informācija par finanšu un vadības kapacitāti, lai sasniegtu projekta mērķi un rezultātus, piemēram, pieejami finanšu resursi projekta īstenošanai; skaidrs finansēšanas plāns, atspoguļojot ienākumus no esošās uzņēmējdarbības; iesāktas sarunas ar finanšu institūciju; iegūta izglītība; ir pieredze līdzīgu projektu vai darbību īstenošanā; ir piesaistītie speciālisti, darbinieki, ģimenes locekļi,  kas nodod zināšanas, sadarbība ar trešajām personām utml.;
  • Iespējamo risku izvērtējums - projekta iesniegumā izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai;
  • Informācija par sociāli mazaizsargāto personu iesaisti un/vai nodarbinātību;
  • Ja projektā paredzēts radīt jaunas darba vietas vai saglabāt esošās (kalendārā gada griezumā atbilst normālam darba laikam), informācija jāatspoguļo gan projekta iesnieguma tekstā, gan naudas plūsmā. 

 

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Papildinformācija un konsultācijas:

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā "Zied zeme", Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, PPP biedrības "Zied zeme" tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv sadaļā PROJEKTU KONKURSS vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv, vai projektu konsultantu Māri Cīruli, tālruņa nr. 29782159, e-pasts: maris@ziedzeme.lv.


Projektu iesniegumu iesniegšana:

Projektu iesniegumus var iesniegt līdz 2018. gada 27. aprīlim elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrība "Zied zeme", Raiņa ielā 11a, Lielvārdē līdz 2018. gada 27. aprīļa plkst. 17:00. Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

 

2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"

Projektu konkursa sludinājums

Projekta iesnieguma veidlapa (Rīcība Nr. 1.3.)

Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai (Rīcība Nr. 1.3.)

Pašnovērtējums par projekta atbilstību 1.3.rīcībai

Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS

Atbalsta pretendenta deklarācija (1.pielikums MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.598)

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (1.pielikums MK 02.12.2014. noteikumiem Nr.740)