Projektu konkurss tiek plānots 2019. gada 1. ceturksnī sekojošās rīcībās:

Mērķis / Rīcība

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma aktivitāte

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) un maksimālā atbalsta intensitāte (%)

 

M1 Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana

1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

5.1.

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas  

50 000 EUR;

70 000 EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (100000 EUR 1. kārtā);

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

5.1.

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

50 000 EUR;

70 000 EUR - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (100000 EUR 1. kārtā);

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70%

M2 Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā

2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

5.2.

Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

10 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte – 90%

Detalizēta informācija sekos.