Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas vīzija:
Ekonomiski un sociāli aktīva sabiedrība, pievilcīga dzīves vide, un radošas un profesionālas izaugsmes iespējas ikvienam teritorijas iedzīvotājam.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu teritorijas attīstību vietējās attīstības stratēģijas ietvaros, izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi:

Stratēģiskais mērķis M1

Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana.

Rīcība Nr. 1.1.

Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

Rīcība Nr. 1.2.

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

Rīcība Nr. 1.3. *

Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana 

Rīcība Nr. 1.4.*

Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai 

Stratēģiskais mērķis M2

Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā.

Rīcība Nr. 2.1. *

Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Rīcība Nr. 2.2.

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

* Rīcības Nr. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2. - 2020. gadā nav plānots izsludināt.

Rīcību apraksti:

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un inovāciju ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 

 • Dažādi jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu.
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus.
 • Produkti, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu.
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori, uzņēmējdarbības centri u.tml.
 • Attālināti un mobili pakalpojumi, piemēram, mobilais zobārsts, ēdinātāji, nomas punkti u.c.
 • Privāto pirmsskolas un citu mūžizglītības iestāžu un pakalpojumu attīstība.
 • Veselības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana.
 • Sociālā uzņēmējdarbība.
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana.
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tajā skaitā kurortoloģijas attīstība, piemēram, SPA, sanatorijas u.tml.

 

Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

 

 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem, tādējādi sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu VRG darbības teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 

 • Attīstīti mazi vietējās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumi, kas veicina pašpietiekamu teritoriju, un pastāv arī eksporta potenciāls.
 • Bioloģiska lauksaimniecības produktu pārstrāde.
 • Ģimenes uzņēmumi, mājražošana, prasmju nodošana no paaudzes paaudzei.

 

Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

 

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana.

Rīcība ir īstenojama VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 

 • Mājražotāju, amatnieku centri.
 • Degustāciju saimniecības un produktu tūrisms.
 • Vietējo ražotāju veikals vai tirgus, bioloģisku produktu plašāka pieejamība.
 • Sakārtoti tirgus laukumi un to aprīkojums, kas ir aktīvi un reāli strādā ikdienā.
 • Atbalsts vienotai koordinējošai institūcijai, kas veicinātu VRG teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp ārpus VRG teritorijas un eksportu.
 • Tūrisma maršrutu attīstīšana, kas nodrošinātu vietējās produkcijas patēriņu.

 

Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem. 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai” un “lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”.

 

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. 

Rīcība ir īstenojama visā Latvijas teritorijā.

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, tādējādi sekmējot produktivitāti un uzņēmējdarbības attīstību VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 

 • Pakalpojumu sniedzēju apkalpošanas kultūras celšana.
 • Darbinieku apmācības un sagatavošana darbam ar jaunām iekārtām, tehnoloģijām.
 • Uzņēmumu vadītāju prasmju un zināšanu veicināšana.
 • Jaunas darbinieku prasmes, kas veicina jaunu produktu izstrādi, attīstīšanu, pārdošanu, eksportu.
 • Darbinieku pārkvalifikācija.
 • Jaunu darbinieku apmācības.

 

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un darbība: “darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.

 

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt radošas, kvalitatīvas un drošas dzīves vides attīstību, publisko pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 

 • Sakārtota publiskā infrastruktūra (parki, takas, pagalmi, laukumi, velo ceļi, tilti, torņi, peldvietas, atpūtas zonas, pieturvietas utt.).
 • Izveidot promenādi/taku gar Daugavu.
 • Uzstādītas informatīvās zīmes, norādes, interaktīvi informācijas stendi, tūrisma maršruti.
 • Atjaunoti kultūras objekti, piešķirot jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas.
 • Atjaunoti dabas un tūrisma objekti, izveidoti un labiekārtoti brīvi pieejami tematiskie parki.
 • Multifunkcionālu, jauniešu, dienas centru būvniecība.
 • Izveidota sportisko aktivitāšu infrastruktūra dažādām vecuma grupām.
 • Pakalpojumu pieejamība sociāli mazaizsargātām personām.

 

Rīcības ietvaros īstenojami tikai sabiedriskā labuma projekti. Sabiedriskā labuma projektā plānotajam mērķim nav komerciāls raksturs. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”

 

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. 

Rīcība ir īstenojama VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (izņemot Ogres pilsētu).

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei VRG teritorijā.

Risinājumu piemēri, kas izriet no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem:

 

 • Interešu izglītība dažādiem vecumiem - robotikas pulciņi, amatniecība, sports, kustību aktivitātes, mūzika, māksla, piemērotas vides izveide zināšanu apguvei ārpus klašu telpām (āra apmācības) u.c.
 • Atbalsts biedrību un nodibinājumu darbībai, kas veicina efektīva brīvā laika pavadīšanu.
 • Atbalsts aprīkojuma iegādei bezmaksas radošiem, kultūras pasākumiem,  teātru un koncertu norisei.

 

Rīcības ietvaros īstenojami tikai sabiedriskā labuma projekti. Sabiedriskā labuma projektā plānotajam mērķim nav komerciāls raksturs. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa.

Atbilstošā LAP aktivitāte: “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un darbība: “vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības labad” un “sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citus brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai.”