Jautājumi un Atbildes

Atvērt visas atbildes

Par projekta īstenošanas adresi, īpašumtiesībām, patapinājuma un nomas līgumiem, saskaņojumiem

Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā - Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā rīcības 1.3. ietvaros Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta ārpus Ogres pilsētas administratīvās teritorijas).

Projekta īstenošanas vieta ir konkrēta adrese, kur atbalsta pretendents sniegs pakalpojumu, sabiedriskās aktivitātēs, nodarbosieties ar ražošanu vai pārstrādi, uzglabās vai novietos pamatlīdzekļus. Projekta iesnieguma sadaļā B.7. “Projekta īstenošanas vieta”, jānorāda - pilsēta, novads, pagasts, adrese, kadastra numurs. 

Ja pretendents nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, nenomā, nepatapina vai neiesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamam īpašumam jābūt pretendenta īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, bet, ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tad vietējās pašvaldības īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai vietējās pašvaldības valdījumā.

Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). 

Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. 

Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).

Uzmanību! Ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, tātad, arī pēc projekta apstiprināšanas. Turklāt izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā ir attiecināmas, kā projekta vispārējās izmaksas. 

Iepirkuma procedūras (cenu aptaujas) piemērošana

Atbalsta pretendentam iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai būvdarbu izmaksām ne vēlāk, kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir no 700 - 70 000 euro izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz 2 derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētajai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida. Paredzamajā līgumcenā neiekļauj pievienotās vērtības nodokli. 

Paredzamajai līgumcenai, kas pārsniedz 70 000 euro, piemērojamas papildus prasības, kas noteiktas MK not. Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kā arī MK not. Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība vai tās iestāde, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projektu iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno izvērstu tirgus cenu izpēti un iepirkumu dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

Vienkāršākā iepirkuma procedūra ir cenu aptauja, taču atbalsta pretendents var izvēlēties arī atkāta konkursa organizēšanu, uzaicinājumu publicējot iepirkumu uzraudzības birojā.

Cenu aptauja ir atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti.

Cenu aptaujas gadījumā pretendentam iesakām sagatavo sekojošus iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus:

1. Atbalsta pretendenta aprakstu par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informāciju par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti.

2. Iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju (aprakstu), ja tehnisko specifikāciju neiekļaujat aprakstā par piedāvājumu salīdzinājumu. Prasībās rekomendējam  neietvert norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu, tomēr, ja citādi nav iespējams definēt iepirkuma priekšmetu, tad attiecīgo norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents". 

3. Vismaz 2 derīgus piegādātāju iesniegtus piedāvājumus vai citu informāciju par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti (piem., cenu katalogs, interneta vietnes izdruka, buklets utml.). Atcerieties, ka piedāvājumam jāatbilst jūsu prasībām, tātad jāsatur visu to informāciju, ko būsiet definējuši tehniskajā specifikācijā, tajā skaitā, piedāvājuma derīguma termiņam utml. 

Atbalsta pretendents cenu aptaujā neiekļauj piedāvājumus ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā.  Papildinformācija par iepirkumu procedūras organizēšanu

Par projektu finansēšanas kārtību

Ja atbalsta saņēmējs ir fiziska persona, komersants vai uzņēmums tad, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu). Projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko finansējumu saņem ne vairāk kā piecās daļās. Starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība – fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem. Atbalsta saņēmējs sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā. Maksājuma pieprasījums tiek izskatīts 30 kalendāra dienu laikā, un ja deklarētie izdevumi atbilst normatīvajiem aktiem, tad atbalsta saņēmējam pārskaita projektā publisko finansējumu. 

Biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai ir tiesības trīs reizes projekta īstenošanas laikā lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajā termiņā pieprasīt priekšapmaksu, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par projekta īstenošanas darbībām. Ja izmaksas tiks apstiprinātas, tad LAD pārskaitīs publisko finansējumu uz Valsts kasē atvērto norēķinu kontu. Preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksa jāveic pilnā apmērā no Valsts kasē atvērtā norēķinu konta. Lauku atbalsta dienests nākamos pārskaitījumus uz norēķinu kontu Valsts kasē izdara pēc tam, kad biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija ir norēķinājusies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi. Par veiktajiem darījumiem atbalsta saņēmējs sagatavo un iesniedz LAD maksājuma pieprasījumu.

Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība un projekta finansēšanai plāno saņemt avansa maksājumu, tad kopā ar projekta iesniegumu ir jāiesniedz priekšapmaksas pieprasījums (5. pielikums), Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita pašvaldībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē. Atšķirībā no biedrībām, nodibinājumiem vai reliģiskajām organizācijām, pašvaldībai kopā ar priekšapmaksas pieprasījumu nav jāiesniedz preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķini, bet tie tiek pievienoti maksājuma pieprasījumam.

Detalizētāk par projektu finansēšanas kārtību Mk noteikumos Nr. 598: http://likumi.lv/doc.php?id=269553&cs=f521ff1e

 

Sasniedzamie rādītāji pēc projekta īstenošanas

Rīcību 1.1., 1.2, un 1.3. ietvaros atbalsta pretendenti ne vēlāk kā 3. noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem un nodrošina tā izpildi/nepazemināšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta īstenošanas):

- Esošie saimnieciskās darbības veicēji:

1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās;*

2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas) nozarē, kurā īsteno projektu, vai par 10 procentiem palielina fizisko ražošanas apjomu;

- Jauni saimnieciskās darbības veicēji vai kas plāno reģistrēties:

1. rada jaunu darba vietu;*

2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

- Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

1. par 10 % palielina biedru skaitu;

2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10 procentiem palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;

3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina gada neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 procentiem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas, vai par 10 procentiem palielina produktu pārstrādes fizisko ražošanas apjomu;

Rīcības Nr 1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai” atbalsta pretendenti vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Rīcību Nr. 2.1. un 2.2. atbalsta saņēmēji sasniedz rīcības mērķi, kā arī sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas projekta uzraudzības periodā (5 gadus pēc projekta īstenošanas) katru gadu nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē.

* Uzmanību! Radīta jauna darbavieta ir noslēgts darba līgums vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.