Sasniedzamie rādītāji pēc projekta īstenošanas

08.04.2016

Rīcību 1.1., 1.2, un 1.3. ietvaros atbalsta pretendenti ne vēlāk kā 3. noslēgtajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniedz vismaz vienu no šādiem saimnieciskās darbības rādītājiem un nodrošina tā izpildi/nepazemināšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc projekta īstenošanas):

- Esošie saimnieciskās darbības veicēji:

1. rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās;*

2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas vismaz par 10 procentiem palielina neto apgrozījumu (vai palielina to vismaz par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas) nozarē, kurā īsteno projektu, vai par 10 procentiem palielina fizisko ražošanas apjomu;

- Jauni saimnieciskās darbības veicēji vai kas plāno reģistrēties:

1. rada jaunu darba vietu;*

2. nozarē, kurā īsteno projektu, sasniedz gada neto apgrozījumu vismaz 30 procentu apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas;

- Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

1. par 10 % palielina biedru skaitu;

2. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas par 10 procentiem palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas palielina gada neto apgrozījumu ar kooperatīvās sabiedrības biedriem;

3. salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas palielina gada neto apgrozījumu no produktu pārstrādes par 10 procentiem vai par 30 procentiem no projekta attiecināmo izmaksu summas, vai par 10 procentiem palielina produktu pārstrādes fizisko ražošanas apjomu;

Rīcības Nr 1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai” atbalsta pretendenti vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

Rīcību Nr. 2.1. un 2.2. atbalsta saņēmēji sasniedz rīcības mērķi, kā arī sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas projekta uzraudzības periodā (5 gadus pēc projekta īstenošanas) katru gadu nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē.

* Uzmanību! Radīta jauna darbavieta ir noslēgts darba līgums vismaz uz gadu ar darbiniekam noteiktu normālo darba laiku vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam, un par to tiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.