Par projekta īstenošanas adresi, īpašumtiesībām, patapinājuma un nomas līgumiem, saskaņojumiem

08.04.2016

Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā - Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā rīcības 1.3. ietvaros Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta ārpus Ogres pilsētas administratīvās teritorijas).

Projekta īstenošanas vieta ir konkrēta adrese, kur atbalsta pretendents sniegs pakalpojumu, sabiedriskās aktivitātēs, nodarbosieties ar ražošanu vai pārstrādi, uzglabās vai novietos pamatlīdzekļus. Projekta iesnieguma sadaļā B.7. “Projekta īstenošanas vieta”, jānorāda - pilsēta, novads, pagasts, adrese, kadastra numurs. 

Ja pretendents nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, nenomā, nepatapina vai neiesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, tad nekustamam īpašumam jābūt pretendenta īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, bet, ja pretendents ir vietējā pašvaldība, tad vietējās pašvaldības īpašumā, ko apliecina ieraksts zemesgrāmatā, vai vietējās pašvaldības valdījumā.

Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). 

Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par deviņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. 

Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).

Uzmanību! Ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas, tātad, arī pēc projekta apstiprināšanas. Turklāt izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā ir attiecināmas, kā projekta vispārējās izmaksas.