Iepirkuma procedūras (cenu aptaujas) piemērošana

08.04.2016

Atbalsta pretendentam iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus jāiesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai būvdarbu izmaksām ne vēlāk, kā sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir no 700 - 70 000 euro izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz 2 derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētajai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida. Paredzamajā līgumcenā neiekļauj pievienotās vērtības nodokli. 

Paredzamajai līgumcenai, kas pārsniedz 70 000 euro, piemērojamas papildus prasības, kas noteiktas MK not. Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kā arī MK not. Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība vai tās iestāde, tā iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu (izņemot būvdarbus), iesniedz kopā ar projektu iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno izvērstu tirgus cenu izpēti un iepirkumu dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 515 redakcijā)

Vienkāršākā iepirkuma procedūra ir cenu aptauja, taču atbalsta pretendents var izvēlēties arī atkāta konkursa organizēšanu, uzaicinājumu publicējot iepirkumu uzraudzības birojā.

Cenu aptauja ir atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti.

Cenu aptaujas gadījumā pretendentam iesakām sagatavo sekojošus iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus:

1. Atbalsta pretendenta aprakstu par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informāciju par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti.

2. Iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju (aprakstu), ja tehnisko specifikāciju neiekļaujat aprakstā par piedāvājumu salīdzinājumu. Prasībās rekomendējam  neietvert norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu, tomēr, ja citādi nav iespējams definēt iepirkuma priekšmetu, tad attiecīgo norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents". 

3. Vismaz 2 derīgus piegādātāju iesniegtus piedāvājumus vai citu informāciju par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti (piem., cenu katalogs, interneta vietnes izdruka, buklets utml.). Atcerieties, ka piedāvājumam jāatbilst jūsu prasībām, tātad jāsatur visu to informāciju, ko būsiet definējuši tehniskajā specifikācijā, tajā skaitā, piedāvājuma derīguma termiņam utml. 

Atbalsta pretendents cenu aptaujā neiekļauj piedāvājumus ar tādu piegādātāju, ar kuru tas atrodas interešu konfliktā.  Papildinformācija par iepirkumu procedūras organizēšanu