PUBLICITĀTE UN VIZUĀLĀS IDENTITĀTES VADLĪNIJAS

- Gan projekta īstenošanas laikā (no 1. dienas), gan uzraudzības laikā sabiedrībai labi redzamā vietā jaizvieto INFORMATĪVA PLĀKSNE (WORD DOC.) Minimālais izmērs – A3 jeb 297x420mm 

 

image, 450x313px, 142.7 KB
- Atbalsta saņēmēja tīmekļa vietnē, ja tāda ir, norāda darbības mērķus un rezultātus. Tāpat tīmekļa vietnēs piemin ELFLA ieguldījumu faktu un ievieto “logo sleju”
- Ikvienu informācijas/publicitātes pasākumā un materiāliem (piemēram, konferencē, izstādē, semināru bukletā, brošūrā un informatīvajā biļetenā) atbalsta saņēmējs nodrošina, lai personas, kuras piedalās šajā pasākumā un sabiedrība tiktu informēta, par ELFLA sniegto finansējumu projekta īstenošanai. Jāpiemin ELFLA ieguldījumu faktu un jāpievieno “logo sleja”.
- Publicitātes materiālos jānorāda sekojoša atsauce uz fondu un finansētāju:

[Atbalsta saņēmēja nosaukums] ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projektu “[Projekta nosaukums]” Nr. [Projekta numurs] ir iegādājusies/uzbūvējusi/uzstādījusi [projektā iegādātās investīcijas].
(Augstāk redzamajai teksta rindai jāizveido hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm)

LOGO SLEJA

image, 452x71px, 28.81 KB

Liela izmēra logo sleju (LEJUPLĀDEI)

- Sabiedriskā labuma projektiem atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. 

- Jānodrošina projekta iesniegumā minētās publicitātes aktivitātes, piemēram, projekta atklāšanas pasākums, kas jādokumentē, kā arī jāsaglabā publicitāte drukātos vai elektroniskos medijos.

- Atbalsta saņēmējs arī visā projekta uzraudzības periodā informē Zied zemi par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.