Brīvdabas skatuve un teritorijas labiekārtojums - Ikšķiles novada dome

Brīvdabas skatuve un teritorijas labiekārtojums - Ikšķiles novada dome

Iesniedzējs: PSV Ikšķiles novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-09-12
Beigu datums: 2018-09-12
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ikšķile, Rīgas iela 2a
Kopējais finansējums: 50000,00
Publiskais finansējums: 35000,00
Rīcības nosaukums: Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai

Mērķis:

Projekta mērķis ir sekmēt kultūras, sabiedrisko pasākumu un tūrisma piedāvājuma daudzveidību Ikšķiles novadā, atjaunojot vēsturiskā parka neapbūvēto teritor iju un izveidojot tajā labiekārtotu skvēru un brīvdabas skatuvi. Kā minēts Ikšķiles almanaha 3. laidienā, kas veltīts Ikšķiles 825. gadadienai, projekta īstenošana s teritorijā 1930.gados atradies “Ozoliņu parks” (vēlāk nosaukums mainīts uz “Daugavas parks”) un brīvdabas estrāde. Parks bija pazīstams ar “Daugavas svētki em”, kas tika organizēti izteikti nacionālā garā, ar mērķi stiprināt nacionālo pašapziņu un paaugstināt kultūras līmeni. Mūsdienās ir saglabājusies 1,1 ha liela vē sturiskā parka daļa, tai skaitā arī brīvdabas estrādes drupas. Saskaņā ar novada ilgtermiņa plānošanas dokumentiem, kultūras joma ir noteikta kā viena no nov ada attīstības virzieniem. Brīvdabas skatuves būvniecība tiešā veidā sekmēs attīstības programmas mērķu sasniegšanu, uzlabos dažādu pasākumu norisi un at tīstīs tūrisma infrastruktūru.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja: Lelde Bloma
kontaktelefons: 65055458
e-pasts: lelde.bloma(@)ikskile.lv