Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana - Ķeguma novada dome

Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana - Ķeguma novada dome

Iesniedzējs: Ķeguma novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-02-22
Beigu datums: 2017-10-01
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Skolas iela 6,Ķegums; Nākotnes iela 1, Birzgale, Birzgales pag, Ķeguma nov.
Kopējais finansējums: 55530,52
Publiskais finansējums: 9000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:

Uzlabot Ķeguma novada Birzgales ambulances un Ķeguma novada bibliotēkas pieejamību, tādējādi dažādojot vietējiem iedzīvotājiem pieejamo sabiedrisko aktivitāšu klāstu.

Ķeguma novada pašvaldībā noris mērķtiecīgs darbs, lai izpildītu Attīstības programmas 2013.- 2019.gadam rīcību plānā ietvertos investīciju projektus, t .sk. „Pacēlājs un kondicionieri Birzgales ambulancei” un „Lifta izbūve Ķeguma novada bibliotēkā,” tādēļ dome 2016.gada 02.novembrī pieņēma lēmumu piedalīties  PPPB „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 otrajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā mērķa M2 „Sakārtota un kvalitatīva dzīves vide un nodrošinātas iespējas radošai un profesionālai izaugsmei vietējā teritorijā” rīcībā 2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem,” Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” saskaņā ar 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, izstrādājot projekta iesniegumu „Ķeguma novada publisko ēku pieejamības uzlabošana”.
Ķeguma novadā, pēc VDEVĀK 2015.gada datiem, ir 398 invalīdi, t.sk. 17 bērni, ar dažāda veida invaliditātēm, t. sk. ar kustību traucējumiem - 44. Pieaug gados vecāku iedzīvotāju skaits, šobrīd 26% novada iedzīvotāju ir vecumā virs 60 gadiem ( Ķegumā: 631, Birzgalē: 430), un šī tendence turpinās jau vairāku gadu garumā. Katru gadu novadā piedzimst aptuveni 50 bērni (Ķegumā: 18, Birzgalē: 15-16). Visām šīm iedzīvotāju grupām ir ierobežota vai pilnībā liegta iespēja izmantot ārsta vai bibliotēkas pakalpojumu klātienē, jo cilvēks ar kustību traucējumiem vai māmiņa ar bērnu ratiņos nevar nokļūt ne Birzgales ārstu praksē, ne pie psihologa, ne invalīdu biedrības telpās, kas atrodas Birzgales ambulances ēkas 2.stāvā, ne Ķeguma novada bibliotēkas 2.stāvā, kurā izvietota bērnu nodaļa, interneta lasītava, ir pieejams printeris, skeneris, kopētājs, notiek daudzveidīgi, dažādām mērķgrupām paredzēti 20 – 30 pasākumi, kuros apmeklētāju skaits svārstās robežās no 20-50 cilvēkiem.
Līdz ar to cilvēkiem ar invaliditāti, kustību traucējumiem, jaunajām ģimenēm/māmiņām ar bērniem ratiņos, vecāka gadagājuma cilvēkiem  ir liegta iespēja aktīva dzīvesveida uzturēšanai. Seniori noslēdzas sevī, nepiedalās sabiedriskajās aktivitātēs , izvēlas mazkustīgu dzīvesveidu, tādējādi pasliktinot savas dzīves kvalitāti, jaunās ģimenes ir spiestas atteikties no interesantu pasākumu apmeklēšanas, tādējādi ierobežojot savas sabiedriskās aktivitātes.
Ķeguma novada Birzgales pagastā darbojas viena ģimenes ārsta prakse, kurā reģistrēti 1314 pacienti, t.sk. 196 bērni (dati uz 01.06.2016.). Katru dienu ārstu praksi apmeklē 20-30 pacienti, slimību saasinājumu periodos  līdz 50 pacientiem, daļa no pacientiem jāapmeklē mājas vizītēs tikai tādēļ, ka viņi fiziski nevar nokļūt ēkas 2.stāvā, katru dienu lifts/pacēlājs būtu nepieciešams vismaz 1 pacientam.
Ķeguma novada bibliotēkas apmeklētāju skaits 2015.gadā sasniedza 11985, no tiem bērnu nodaļā gandrīz 9614, pieaugušo nodaļā – 2371, aktīvi bibliotēkas pakalpojumus izmanto 223 seniori.
Projekta rezultātā tiks izbūvēts lifts/pacēlājs pie Birzgales ambulances ēkas  un automātiskās ārdurvis un lifts/pacēlājs Ķeguma novada bibliotēkā, kas dos iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, kustību traucējumiem, jaunajām ģimenēm/māmiņām ar bērniem ratiņos, vecāka gadagājuma cilvēkiem  piedalīties Ķeguma novada bibliotēkas rīkotajos pasākumos, apmeklēt ārstu klātienē.
Projekta īstenotājs nodrošinās projekta ilgtspēju, jo tā rīcībā ir pietiekoši cilvēkresursi, projekta rezultātus uzturēs Birzgales pagasta pārvaldes un Saimniecības nodaļas darbinieki, nepieciešamie remonti pēc būvniecības garantijas beigām tiks nodrošināti ar Ķeguma novada domes budžeta līdzekļiem.               

Kontaktinformācija:

Ķeguma novada dome  

Dace Soboļeva  

tel: 65055441; 25427473

e-pasts: dace.soboleva<@>kegums.lv