Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Mūzikas un mākslas dārzs Lielvārdē - PSV Lielvārdes novada pašvaldība

Iesniedzējs: PSV Lielvārdes novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2017-07-18
Beigu datums: 2018-09-06
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Dravnieku iela 8, Lielvārde
Kopējais finansējums: 47744.88 EUR
Publiskais finansējums: 9000.00 EUR
Rīcības nosaukums: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

Mērķis: Veicināt Lielvārdes novada iedzīvotāju līdzdalību iedvesmojošās brīvā laika pavadīšanas nodarbēs un nodrošināt iespējas ikvienas personības radošai un profesionālai izaugsmei, izveidojot Mūzikas un mākslas dārzu.

2014.gadā veiktajā pētījumā “Lielvārdes novada iedzīvotāju kultūras patēriņš un līdzdalība” analizēts kultūras piedāvājums un raksturota kultūrizglītības infrastruktūra novadā. Pētījumā secināts, ka kultūras iestāžu telpas ir pārāk mazas un ierobežo attīstības iespējas, kā arī norādīts, ka brīvdabas pasākumu norises vietas ir sliktā stāvoklī, vai tās nav sakārtotas atbilstoši funkcionālajām vajadzībām. Lai dažādotu Lielvārdes novada iedzīvotāju iespējas radoši pavadīt brīvo laiku, nepieciešams attīstīt un labiekārtot teritoriju pie Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas, izveidojot tajā Mūzikas un mākslas dārzu (skatīt dārza skici pielikumā). Tajā tiks uzstādīta nojume un skatuve radošām nodarbībām, brīvdabas koncertiem, priekšnesumiem, kā arī uzstādīti āra mūzikas instrumenti – marimba, bungas, ksilofons u.c., padarot muzicēšanu pieejamu jebkuram cilvēkam. Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas aktu zālē ir teicama akustika, ko novērtē nozares profesionāļi un tās dēļ izvēlas mūsu skolu par norises vietu dažādiem vietējas un reģionālas nozīmes koncertiem, konkursiem un skatēm. Līdz ar to mācību gada laikā skola vairākkārt uzņemt skaitliski lielus bērnu un jauniešu kolektīvus. Izveidotais Mūzikas un mākslas dārzs nodrošinās bērniem drošu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu nodarbību vai koncertu uzstāšanās starplaikos. Izveidojot Mūzikas un mākslas dārzu pie Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas, tiktu radīti priekšnosacījumi mākslinieciski kvalitatīvāku un daudzveidīgāku pasākumu organizēšanai brīvdabā, radoši izmantojot labiekārtoto teritoriju nodarbību, mākslas plenēru, vasaras nometņu, daudzveidīgu meistarklašu organizēšanai, kā arī nelielu koncertu norisēm un brīvā laika pavadīšanai. Mūzikas un mākslas dārzam ir spilgta tūrisma galamērķa potenciāls, lai nodrošinātu pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas tūristiem un īpašām tūristu grupām, piemēram, ģimenēm ar bērniem. Projekts atbilst Lielvārdes novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.ilgtermiņa prioritātes „Veicināt un nodrošināt izglītotu, sabiedriski aktīvu, sociāli nodrošinātu un ģimenisku sabiedrību” 1.1.rīcībai „Attīstīt un pilnveidot izglītības, kultūras un sporta iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi”.

Projekta vadītājs: Airita Brenča 

Kontakttālrunis: 65053748;28654234

E-pasta adrese: airita.brenca(@)lielvarde.lv

image, 452x71px, 28.81 KB