Madaru ielas vienkāršotā rekonstrukcija Madlienas pagastā

Madaru ielas vienkāršotā rekonstrukcija Madlienas pagastā

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2010-12-03
Beigu datums: 2012-02-03
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Madliena, Ogres nov.
Kopējais finansējums: 13290,53Ls
Publiskais finansējums: 7500,00Ls
Rīcības nosaukums: 4.3. Atbalsts pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija esošā asfaltbetona seguma demontāža un pilnīga nomaiņa Madaru ielā, stāvlaukuma pie mājas "Madaras" asfaltēšana.

2008.gadā pašvaldības budžetā Madlienas pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai un remontdarbiem tika izlietoti 108091,00Ls, 2009.gadā - 48801,00Ls, 2010.gadā bija plānots 31194,00Ls. Finansējuma samazinājums ir ievērojams, līdzekļi pietiek tikai nepieciešamākajiem ceļu un ielu uzturēšanas darbiem. 2008.gadā Madlienas pagastā tika uzsākta pašvaldībai piederošo ielu rekonstrukcija, kuras laikā daļēji (līdz Madaru ielai) rekonstruēta Dārza iela un sakārtots apgaismojums Liepu ielā. Tika paredzēts, ka plānveidīgi turpinot pašvaldības ielu rekonstrukciju loģiskā secībā, 2009.gadā rekonstruēs Madaru ielas asfaltbetona segumu, kas, finanšu trūkuma dēļ, diemžēl netika izdarīts. 2008.gadā Madlienas pagasta ceļu un ielu kapitālajiem remontiem paredzētais un izlietotais  finansējums bija Ls 20893,00 (Dārza un Liepu ielas rekonstrukcija), 2009.gadā Madlienas pagasta ielu un ceļu kapitālajam remontam bija plānoti Ls7218,00, kuri izlietoti, uzklājot asfaltbetona segumu starp mājām "Ķirši" un "Lazdas", 2009.gadā Madaru ielas rekonstrukcija netika realizēta tāpēc, ka, ņemot vērā to, ka SIA "Madliena 2" veica laukuma starp "Ķiršu" un "Lazdu" mājām asfaltēšanas darbus sev piederošajā laukuma daļā, tika pieņemts lēmums par to, ka, ja tiek asfaltēta augstāk minētā laukuma viena daļa, ir tikai loģiski, ka pašvaldība noasfaltē arī otru - sev piederošo daļu. 2010.gadā Madlienas pagasta ielu un ceļu kapitālajam remontam pašvaldības budžetā līdzekļi netika plānoti.

Madlienas pagastā Madaru iela ir viena no tranzītielām, kuru Madlienas ciema daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie izmanto izbraukšanai uz ceļa Madliena - Meņģele, braucot uz Madlienas kapiem vai garāžu kompleksu. 2010.gada pavasarī, satiksmes drošības uzlabošanai Madaru ielā, "Madaru" mājas iedzīvotāju kopsapulcē tika pieņemts lēmums piedalīties KNHM un Ogres novada pašvaldības projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi", lai iegūtu finansējumu stāvlaukuma izveidei. Projekts tika apstiprināts, piešķirts finansējums šķembu seguma stāvlaukuma izveidei, paredzot, ka ar laiku stāvlaukums varētu tikt asfaltēts. Ņemot vērā iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu, to, ka kvalitatīvs ceļa segums ir viens no satiksmes drošības priekšnoteikumiem, kā arī to, ka Madlienas ciemā jau uzsākti darbi pie ielu asfaltbetona seguma atjaunošanas un ieklāšanas, projekta "Madaru ielas rekonstrukcija" gaitā īstenotās aktivitātes Madaru ielas sakārtošanā bija loģisks uzsākto darbu turpinājums. Projekta realizācijas gaitā būtiski uzlabojās Madaru ielas tehniskais stāvoklis, tā ir kļuvusi estētiski pievilcīgāka, pirmkārt, jau "Madaru" un "Dimantu" mājās dzīvojošajiem, kā arī pārējiem pagasta iedzīvotājiem un viesiem. 


Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Rita Grāvīte
Tālr.: 65020912
E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv