Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem

Tautas tērpu iegāde Ogres novada Ķeipenes tautas nama deju kolektīviem

Iesniedzējs: Ogres novada pašvaldība (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2012-01-02
Beigu datums: 2012-09-14
Fonds: ELFLA
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Ķeipenes pagasts
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: EUR 7 531.37
Rīcības nosaukums: Atbalsts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai personiskai izaugsmei un jaunu iemaņu iegūšanai

Projekta apraksts:
Projekta mērķis bija nodrošināt Ķeipenes Tautas nama deju kolektīvus ar tautas tērpiem, tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaisti mūsdienu kultūras procesos un  latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā.

Ķeipenes pagastā pirmoreiz tika īstenots projekts, kurā pašvaldība, novērtējot iedzīvotāju iniciatīvas un sasniegto kultūras jomā, sniedza atbalstu finanšu līdzekļu piesaistē, lai nodrošinātu kvalitatīva kultūras pakalpojuma pieejamību pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Ķeipenes pagastā dominējošās nozares pēc uzņēmumu skaita ir aukopība un lopkopība, mazumtirdzniecība un pārtikas produktu ražošana. Līdzīgi kā citos lauku pagastos iedzīvotāji izjūt darbavietu trūkumu, tāpēc daļa no tiem ir nodarbināti ārpus pagasta teritorijas, bet daļai ienākumi ir neregulāri, līdz ar to pieaug sociālā spriedze.

Ķeipenes tautas nams ir pašvaldības kultūras institūcija, kurā sistemātiski darbojas 4 amatiermākslas kolektīvi. 2 no tiem ir deju - senioru un vidējās paaudzes - kolektīvi, katrā no tiem ir 20 dejotāji. Senioru deju kolektīvs izveidojies jau 1998.gadā, un ik gadu tas aktīvi iesaistījies gan pagasta, gan kādreizējā Ogres rajona, gan novada organizētajos kultūras pasākumos un ikgadējās skatēs. 2008.gadā kolektīvs kopā ar Madlienas vidusskolas 3.-4.klašu deju kolektīvu piedalījās XXIV Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā. Vidējās paaudzes deju kolektīvs izveidojies pēc Ķeipenes pagasta iedzīvotāju iniciatīvas un apņēmīgi darbojas jau kopš 2009.gada.

Jāuzsver, ka laukos pašdarbības kolektīvi veic arī sava veida sociālās funkcijas. Kolektīvi ir vieta, kur gūt emocionālu piepildījumu, radoši izpausties un relaksēties no ikdienas rūpēm un sociāli ekonomiskajām problēmām. Abu kolektīvu kopēja problēma bija tā, ka tie nebija nodrošināti ar nepieciešamo inventāru - tautas tērpiem, kas nepieciešami pilnvērtīgu priekšnesumu sniegšanai. Šī problēma saasinājās ikreiz, kad tērpi bija jāmeklē un jāaizņemas no citiem kolektīviem. Tas, protams, pazemināja dalībnieku pašapziņu un neveicināja pozitīva Ķeipenes pagasta tēla veidošanu. Šī iemesla dēļ kolektīvu sniegums arī kultūras pasākumos un skatēs tika novērtēts zemāk, salīdzinot ar citu novada pagastu deju kolektīviem, kuriem bija skaisti tērpi. Ja kolektīvi netiek nodrošināti ar saviem tautas tērpiem, tad tiem nav iespējams sniegt mākslinieciski pilnvērtīgus priekšnesumus, piedalīties nākamajos Dziesmu un deju svētkos, kā arī ar tiem saistītajos pasākumos, sniegt ieguldījumu iedzīvotāju izglītošanā par tautas deju vēsturi un attīstību mūsdienās, tādējādi saglabājot latviešu tautas kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, aktivitāšu ietvaros tika iegādāti tautas tērpu komplekti abu kolektīvu sievām un vīriem. Senioru deju kolektīva tautas tērpa komplektā ietilpst brunči, ņieburs un garā blūze sievām un bikses un veste - vīriem. Vidējās paaudzes deju kolektīva tautas tērpa komplektā ietilpst brunči, jaka, ņieburs, krekls un cepurīte sievām, bet vīriem - bikses, veste un pusmētelis. Tagad pēc projekta realizācijas abiem Ķeipenes deju kolektīviem ir jauni, skaisti tērpi, ar kuriem var sniegt skaistus un krāšņus koncertus, kā arī piedalīties Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
Rita Grāvīte
Tālr.: 65020912
E-pasts: rita.gravite@ogresnovads.lv