Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā

Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā

Iesniedzējs: "Jumpravas pagasta ūdenstilpju apsaimniekošanas biedrība" (NVO)
Sākuma datums: 2012-11-15
Beigu datums:
Fonds: EZF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: "Līdumi", Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov.
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums: 25601.73 eiro
Rīcības nosaukums: Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai

Projekta mērķis: Projekta "Atpūtas un makšķerēšanas vietas ierīkošana Jumpravas pagastā" mērķis ir ierīkot atpūtas un makšķerēšanas vietu Jumpravas pagastā, "Līdumos", lai veicinātu  makšķerēšanas tūrisma attīstību un veidotu estētisku lauku vidi.

Lai dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējiem iedzīvotājiem, piesaistītu tūristus reģionam, veicinātu zivju populācijas veidošanos un saglabātu dabisko vidi, ir svarīgi labiekārtot publiski pieejamas iekšējiem ūdeņiem piegulošas platības partnerības darbības teritorijā.

Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidota publiski pieejama labiekārtota atpūtas un makšķerēšanas vieta, kas veicna tūrisma pakalpojumu attīstību Jumpravas pagastā.

Projekta vad.: Laura Zvirbule

Tālr.nr.: 28354145