Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā

Iesniedzējs: Ķeguma novada dome (Pašvaldība)
Sākuma datums: 2016-12-07
Beigu datums: 2017-08-30
Fonds: 2014-2020
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta: Tomes pamatskola, Tome, Ķeguma novads muzejs Ŗūķi"
Kopējais finansējums: 50000,00
Publiskais finansējums: 35000,00
Rīcības nosaukums: - - -

Mērķis:
Attīstot Ķeguma novada muzeju, atjaunojot un modernizējot "Rūķu" muzeja kompleksu, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Ķeguma novadā, tā popularizēšanu vietējā un starptautiskā līmenī, dažādojot pieejamo tūrisma un kultūras pakalpojumu klāstu. Šobrīd noris mērķtiecīgs darbs, lai izpildītu programmas rīcību plānā ietvertos uzdevumus, viens no tiem ir tūrisma infrastruktūras uzlabošana un tūrisma attīstība Ķeguma novadā, tādēļ dome 2016.gada 18.maijā pieņēma lēmumu piedalīties Publisko un privāto partnerattiecību biedrības (turpmāk - PPPB) „Zied zeme” izsludinātajā Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 pirmajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā rīcībā 2.1. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” saskaņā ar 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"”, izstrādājot projekta iesniegumu „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Ķeguma novadā”. Pašreiz Ķeguma novada Birzgales pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, izpēti, ekspozīcijas par pagasta vēsturi, tā ievērojamiem cilvēkiem, veido un uztur muzejs "Rūķi", kas ir viena no apmeklētākajām Birzgales pagasta vietām, kurā var izzināt ne tikai Birzgales pagasta vēsturi, bet iepazīties ar ievērojamu birzgaliešu dzīvi un darbu ne tikai pagasta, bet visas Latvijas labā, to skaitā: Vecais Stenders, Andrejs Pumpurs, viens no trim radiofona dibinātājiem Jānis Magone, rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, tulkotāja no ungāru valodas Elga Sakse, Nacionālā teātra aktieris Uldis Siliņš, paralimpietis Aigars Apinis un citi. Muzeja "Rūķi" kompleksā tiek rīkoti daudzveidīgi pasākumi dažādām auditorijām, gan pirmskolas vecuma bērniem, gan skolniekiem, gan visu vecumu pieaugušajiem, kurus apmeklē ne tikai pagasta un Ķeguma novada iedzīvotāji, bet arī tūristi un viesi no Latvijas un ārpus tās. Šobrīd muzeja ēka un kompleksā esošās estrādes grīda ir neapmierinošā tehniskajā stāvoklī. Lai varētu nodrošināt muzeja pilnvērtīgu darbu, veikt muzeja akreditācijas procesu, un pasākumu rīkošanu kompleksā, ir nepieciešama ēkas atjaunošana, t.sk., jānomaina apkures sistēma, elektrointalācija, logi, jāatjauno fasāde, jālabiekārto pieguļošā teritorija, kā arī jāatjauno estrādes grīdas segums. Tāpat ekspzīciju izvietošanai un muzeja krājumu glabāšanai nepieciešamas jaunas mēbeles un iekārtas, pasākumu vizualizācijai projektors ar ekrānu, biroja tehnika muzeja krājumu aprakstīšanai un digitalizācijai.

Savukārt, bijušajā Tomes pamatskolā, kas ir iekļauta kultūrvēsturisko ēku sarakstā, top Ķeguma novada muzejs, kurā izveidotas pasaules mērogā ievērojamu ķegumiešu: dzejnieka, rakstnieka, gleznotāja un publicista Jāzepa Osmaņa un rakstnieces Regīnas Ezeras memoriālās istabas, iekārtota telpa Tomes skolas vēsturei. Ķeguma novada dome ir izremontējusi muzeja ēku, un uzsākusi aktīvu darbu pie muzeja ekspozīciju izveides, krājumu aprakstīšanas un digitalizācijas, un plāno veikt arī muzeja akreditāciju likumdošanā noteiktajā termiņā. Muzeja ekspozīciju izveidei un krājumu glabāšanai ir nepieciešamas mēbeles un iekārtas, pasākumu vizuālās/audio daļas noformējumam TV tehnika, kurā varētu noskatīties pēc Regīnas Ezeras darbu motīviem uzņemtās filmas, intervijas ar abiem literātiem, vizualizēt citus muzeja tematiskos pasākumus, biroja tehnika muzeja krājumu aprakstīšanai un digitalizācijai. Lai piešķirtu muzejam savu, unikālo identitāti, ņemot vērā, ka R.Ezeras mīļdzīvnieki visa mūža garumā bijuši suņi, pie muzeja ieejas plānots uzstādīt suņa skulptūru. Par muzeju apmeklējumiem samaksa netiek prasīta, jo šis ir sabiedriskā labuma projekts, veidots ar mērķi saglabāt tautas vēsturisko atmiņu, identitāti, nodot turpmākajām paaudzēm laika gaitā radītās morālās, estētiskās vērtības. 

Kontaktinformācija: Ķeguma novada dome Dace Soboļeva Kontakttālrunis: 65055441; 25427473 E-pasta adrese: dace.soboleva<@>kegums.lv