Pārvērtības sirdīs un mājās

Pārvērtības sirdīs un mājās

Iesniedzējs: biedrība "Otrās mājas" (NVO)
Sākuma datums: 2007-01-10
Beigu datums: 2008-06-30
Fonds: ELVGF
Statuss: Pabeigts

Īstenošanas vieta:
Kopējais finansējums:
Publiskais finansējums:
Rīcības nosaukums:

Īstenošanas vieta: Madliena, “Zālītes”, biedrībā Otrās Mājas
Piešķirtais finansējums: 5000,00 Ls
Rīcības nosaukums: 4.6.2. aktivitātes „Integrētās lauku attīstības stratēģija”
Projekta apraksts:
Projekta mērķis ir veicināt augstu cilvēkresursu kvalitāti un attīstību, veidojot Dienas centru sociālo pakalpojumu saņemšanai, sociālās nevienlīdzības mazināšanai, integrēšanai invalīdiem, pensionāriem u.c. riska grupās esošiem - sākot ar veļas mazgāšanu, dušas izmantošanu, gludināšanu, ratiņniekiem pieejamu tualeti un ģērbtuvi. Projekta mērķa grupas dalībnieki ir biedrības Otrās Mājas 56 biedri: invalīdi, pensionāri un citi riska grupās esošie dalībnieki.

Projekta ieguvums
Veidosies augstāka cilvēkresursu kvalitāte un attīstība biedrības biedriem. Viņu ģimenes locekļi, aprūpētāji, gūs netiešu labumu projekta ietvaros. Palielināsies biedru skaits, jo būs iespējas saņemt pakalpojumus, komunicēties, integrēties, uzlabojusies uzturēšanās vide. Palielināsies sociālās nevienlīdzības novēršana un integrēšanās iespējas, kā arī palielināsies NVO loma Madlienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.


Iesniedzēja apraksts:
2003.gadā Madlienā sāka darbību kā invalīdu nodaļa pie Ogres invalīdu biedrības septiņu cilvēku sastāvā. 2004.g.12.maijā nodaļa reģistrējās Uzņēmuma Reģistrā kā sabiedriska organizācija invalīdiem, pensionāriem un viņu atbalstītājiem. biedrību "Otrās mājas" dibināja 17 cilvēki. 2006.g.9.janvārī organizācija tika pārreģistrēta kā biedrība "Otrās mājas" un biedru skaits 2007.g.janvāri sasniedza jau 56 cilvēkus. 2006.g.4. septembrī ar lēmumu Nr.172. no 4.09.2006. biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss.


Sabiedriskā labuma statusa veidi:

  • izglītības atbalstīšana
  • pilsoniskās sabiedrības attīstība
  • trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu  sociālās labklājības celšana


Galvenās aktivitātes biedrībai "Otrās mājas":

  • Veidot Dienas centru sociālā riska grupās esošiem cilvēkiem: izglītošanai, aktivizēšanai, interešu grupas un aktivitāšu veidošanas vietai
  • Fiksēt, publicēt un iepazīstināt sabiedrību par invalīdu un citu riska grupā esošo dzīves stāstiem ar video un foto materiālu palīdzību
  • Veicināt iedzīvotāju līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sociālā klimata uzlabošanā
  • Savstarpējās un ārējās palīdzības atbalsts materiālā un garīgā jomā
  • Rakstīt projektus organizācijas darbības un aktivitāšu nodrošināšanai
  • Uzņēmēju darbības veicināšana, rosināšana biedrības darbības atbalstam


Atbildīgā amatpersona:
Projekta vadītāja
Lilija Paegle
Tālr.: 26335364
E-pasts: otrasmajas@inbox.lv