Iesniegto projektu apkopojums pēc novadu teritorijām.

2010.gada projektu konkurss tika izsludināts gan ELFLA, gan EZF programmās (abās programmās 4 rīcības, kopā 8 rīcības). ELFLA 4 rīcībās tika iesniegti 54 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu 315757,58Ls, katram projektam vidēji prasot 5847,36Ls. Bet EZF rīcībās tika iesniegti 33 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu 264314,85Ls, vidēji katram projektam prasot 8009,54Ls. Šī starpība ir skaidrojama ar to, ka EZF rīcības maksimālās attiecināmās izmaksas ir 10000,00Ls visās četrās rīcības, bet ELFLA rīcības tikai divās no četrām.

Kopējā atbalstīto projektu skaita attiecība pret iesniegtajiem ir 75,8% (66 projekti) no visu iesniegto projektu skaita. Vērtējot katru programmu atsevišķi proporcijas saglabājas diezgan līdzīgi – ELFLA 74%, EZF 78,7%. Šeit ir jāatzīmē, ka pieprasījuma svārstības starp fondiem ir diezgan lielas, jo rīcībās 4.3., 4.2. un 3.2. veidojas finanšu līdzekļu pārpalikums, bet piemēram, ELFLA rīcībās 1.1., 1.2., 2.1. ir gandrīz 200% konkurss uz vienu vietu. Īpaši jāizceļ rīcība 3.1.Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai, kur konkurss uz vienu projekta vietu ir 357%, kas nozīmē izredzes gūt atbalstu projekta idejai ir 1 pret 4.

Ja vērtē iesniegto projektu skaitu (abos fondos kopā), tad visvairāk projektu ir no Ogres novada - 43 projekti, Lielvārdes novadam – 20 projekti, Ķeguma novadam – 14 projekti, bet vismazāk  Ikšķiles novadam – 10 projekti. Diemžēl iesniegto projektu skaits nav proporcionāls VRG PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijas iedzīvotāju skaitam, jo Ikšķiles novadā iesniegts salīdzinoši maz projektu uz iedzīvotāju skaitu. Arī vērtējot projektus pa fondiem atsevišķi, īpaši lielas atšķirības starp novadiem nepastāv.

Potenciāli atbalstīto (pēc PPP biedrības Zied zeme vērtēšanas) projektu skaita proporcijas starp novadiem abās programmās kopumā lielos vilcienos ir saglabājušās atbilstoši gan iesniegto projektu skaitam, gan iedzīvotāju skaitam, taču vislielākā proporcionālā daļa ir tieši Ogres novadam (44,32% no kopējā finansējuma). Jāatzīmē, ka šie rādītāji pēc vērtēšanas Lauku atbalsta dienestā ir ieviesuši pozitīvas korekcijas, samazinot Ogres novada lielo starpību. Lielākais finansējums 2010.gada projektu konkursā ir piešķirts Ogres (41%), tad Lielvārdes (26%) un Ikšķiles (17%) novadam un vismazāk 16%  - Ķeguma novadam.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš, ka no 2010.gadā iesniegtajiem projektiem 21 projekts ir noraidīts no VRG puses un tikai 1 no LAD puses. Tas ir ļoti pozitīvs rādītājs, jo 2009.gadā no LAD puses tika noraidīti 2 projekti. 3 projekti tika atsaukti.

Apkopotu statistiku ērtā veidā var aplūkot šeit!Informāciju sagatavoja:
Jānis Siliņš