Iesniegto projektu apkopojums pēc novadu teritorijām.


Projektu konkurss tika izsludināts gan ELFLA gan EZF programmās (abās programmās 4 rīcības, kopā 8 rīcības). ELFLA 4 rīcībās tika iesniegti 70 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu 357184Ls, katram projektam vidēji prasīts 5102Ls. EZF rīcībās tika iesniegti 29 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu 237814Ls, vidēji katram projektam tika prasīti 8200Ls. Šī starpība ir skaidrojama ar to, ka EZF rīcības maksimālās attiecināmās izmaksas ir 10000 latu visās četrās rīcības, bet ELFLA rīcības tikai divās no četrām.

Kopējā atbalstīto projektu skaita attiecība pret iesniegtajiem ir 63% (63 projekti) no visu iesniegto projektu skaita. Vērtējot katru programmu atsevišķi proporcijas saglabājas diezgan līdzīgi - ELFLA 61%, EZF 69%. Šeit ir jāatzīmē, ka pieprasījuma svārstības starp rīcībām ir diezgan lielas, jo ir rīcības, kurās ir finanšu līdzekļu pārpalikums, bet piemēram, rīcībā 4.2.Atbalsts vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu izveidei vai atjaunošanai atbalstīto projektu summa pret pieprasīto ir 40%.

Ja vērtē iesniegto projektu skaitu (abās rīcībās kopā), tad visvairāk projektu ir no Ogres novada - 29 projekti, Lielvārdes novadam - 26 projekti, Ikšķiles novadam - 25 projekti, bet vismazāk Ķeguma novadam - 19 projekti. Šeit ir jāatzīmē, ka iesniegto projektu skaits ir proporcionāls VRG PPP biedrības „Zied zeme” darbības teritorijas iedzīvotāju skaitam. Interesantas atšķirības starp novadiem veidojas, ja iesniegtos projektus sāk vērtēt pa programmām. Piemēram, ELFLA rīcības proporcijas saglabājas, taču EZF rīcībās proporcionāli visvairāk (31,03%) ir iesniegti no Ikšķiles novada. Arī no Lielvārdes novada ir iesniegti 27,59%, kas ir samērā interesanti, jo pati Lielvārdes pilsēta, kā tāda nevar startēt 3 no 4 rīcībām. Iespējamā interese konkrēti no šīm teritorijām ir skaidrojama ar lielu ūdens resursu tuvumu, piemēram, Daugavu.

Potenciāli atbalstīto (pēc PPP biedrības Zied zeme vērtēšanas) projektu skaita proporcijas starp novadiem abās programmās kopumā lielos vilcienos ir saglabājušās atbilstoši gan iesniegto projektu skaitam, gan iedzīvotāju skaitam, taču vislielākā proporcionālā daļa ir Ikšķiles novadam (32% pēc summām). Jāatzīmē, ka šie rādītāji pēc vērtēšanas Lauku atbalsta dienestā ir ieviesuši zināmas korekcijas, jo lielākais finansējums 2011.gada projektu konkursā ir piešķirts Ogres (32%), tad Ikšķiles (30%) un Lielvārdes (22%) novadam un vismazāk 16%  - Ķeguma novadam.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš, ka 2011.gadā no iesniegtajiem projektiem noraidīti no LAD puses ir 29 projekti, tas ir negaidīti liels skaits, ņemot vērā, ka 2010.gadā no LAD puses tika noraidīts tikai viens projekts, bet 2009.gadā divi. Salīdzinoši liels ir atsaukto projektu skaits – 5 projekti (2009.gadā – 1, bet 2010.gadā 3). Radusies situācija ir skaidrojama, ka projektu pieteikumi ir sliktā kvalitātē un to gatavības pakāpe nav pietiekama, lai uzsāktu projekta realizāciju. Tik liela starpība starp VRG un LAD vērtējumu ir tāpēc, ka VRG līmenī tiek vērtēta tikai projekta ideja, taču netiek skatīta projekta atbilstība ministru kabineta noteikumiem un vai projekta dokumentācija ir sagatavota atbilstoši prasībām. Ņemot vērā 2011.gada ne īpaši veiksmīgo situāciju projektu vērtēšanā, nākamā gadā projektu vērtēšana PPP biedrībā Zied zeme notiks krietni stingrāk.

Apkopotu statistiku ērtā veidā var aplūkot šeit!Informāciju sagatavoja:
Indra Leja