Projektu iesniedzēju aktivitāte 2012.gadā.

2012.gadā divās projektu konkursa kārtās tika iesniegti 99 projekti, kas precīzi tikpat daudz cik 2011.gadā. Pirmajā konkursa kārtā tika iesniegti 94 projekti. Otrajā konkursā, kurā tika izsludināta pieteikšanās tikai vienai rīcībai „ Atbalsts mājražošanas attīstībai”, tika iesniegti 5 projektu pieteikumi.

82 projektu pieteikumi no 99, tika iesniegti ELFLA rīcībās, kas sastāda 82% no projektu kopējā skaita. Bet 17 projektu pieteikumi tika iesniegti EZF rīcībās. EZF rīcībās iesniegto projektu skaits ir krasi samazinājies, piemēram, salīdzinot ar 2011.gada, kad tika iesniegti 29 projektu pieteikumi. Tas ir skaidrojams, ar to, ka EZF rīcības ir samazinātas no četrām līdz divām. Papildus tam, tika detalizēti noteiktas projekta īstenošanas vietas (kurām ir jābūt tiešai sasaistei rūpnieciskās zvejas teritorijām), kā arī detalizēti definēti tūrisma un zivsaimniecības pakalpojumu un infrastruktūras attīstības atbalsta jomas.

Projekta iesniegumus ir pieteikuši 74 projektu iesniedzēji, tas nozīmē, ka 60 atbalsta pretendenti ir iesnieguši pa vienam projekta pieteikumam, 11 atbalsta pretendenti ir iesnieguši pa diviem pieteikumiem, viens atbalsta pretendents ir iesniedzis 3 pieteikumus, viens atbalsta pretendents – 5 pieteikumus un vēl viens pretendents – 9 projektu pieteikumus. Kopumā 2012.gadā vidējais projektu skaits uz vienu atbalsta pretendentu ir samazinājies – 1,33. 2011.gada tie bija 1,45 projekti uz vienu atbalsta pretendentu, bet 2010.gadā - 1,89. 

No 2012.gada projektu iesniedzējiem 38 (51% no 74) ir tādi, kuri iesniedz pirmo reizi. 2011.gadā šis rādītājs bija 57% (39 no 68 atbalsta pretendentiem), 2010.gadā – 63% (30 no 47 atbalsta pretendentiem). 

Lai gan visvairāk finansējums tika pieprasīts rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem” (320 098 Ls), tomēr pieprasītā finansējums pret pieejamo vislielākā attiecība 4, 49 ir rīcībā 1.1. „ Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”, otrs lielākais pieprasījums attiecībā uz pieejamo finansējumu (3,93) ir rīcībā 2.2. „Atbalsts ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai”, trešā lielākā attiecībā 3,39 ir rīcībā 1.2. „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”. Vismazākā pieprasītā finansējuma attiecība pret pieejamo ir rīcībā 4.1. Atbalsts Mājražošanas attīstībai” - 0,46, un rīcībā 3.1. „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” - 0,76.

Uz doto brīdi (2012.gada 10.janvāris) LAD lēmumu par projektu apstiprināšanu ir saņēmuši 30 projektu pieteikumi ar kopējo summu 320 811 Ls (publiskais finansējums 261 348 Ls). Vērtēšanā vēl atrodas divi pirmās kārtas projekti un visi pieci otrās kārtas projekti rīcībā 4.1. „Atbalsts mājražošanas atbalstam”.

2012.gadā ir salīdzinoši liels to projektu skaits (20, jeb 20%), kas ir atzīti, kā neatbilstoši attīstība stratēģijai VRG vērtēšanas posmā. Bet 39 projekti (jeb 39 %) tika atzīti kā atbilstoši stratēģijai, taču nav pietiekams finansējums – 374 498 Ls. 

2012.gadā ir salīdzinoši maz projektu pieteikumu (6 pieteikumi), kas tika noraidīti LAD vērtēšanas līmenī no to projektu skaita, kas sākotnēji ir ieguvuši VRG atbalstu (piemēram 2011.gadā šādi projekti ir bijuši 17). Taču ņemot vērā, ka 2012.gadā šo projektu summa ir 86424 Ls, bet 2011.gadā – 106 912 Ls, un atbalstīto projektu skaits 2012.gadā ir 30, bet 2011.gadā – 54 projektu pieteikumi, jāsecina, ka, lai gan ir uzlabojumi starp VRG un LAD vērtējumu atšķirībām, tie tomēr vēl nav vēlamajā līmenī. No iepriekš minētajiem sešiem projektiem, LAD izpratnē 4 nav atzīstami, kā atbilstoši stratēģijai, bet divi nav izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus.

Apkopotu statistiku ērtā veidā var aplūkot šeit!


PPP biedrības „Zied zeme”
Valdes locekle
Indra Leja