PPP biedrība "Zied zeme" īstenoto virkni sadarbības projektus, kas palīdz sasniegt mūsu mērķus:

image, 452x345px, 56.06 KB

Projekta nosaukums: European cooperation project on coworking spaces in rural areas

Projekta ilgums: 04.09.2018. – 31.12.2020

Projekta budžets: EUR 97 144,03

Projekta partneri: LEADER grupas no Spānjas, Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un Francijas

Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Projektā vairāk kā 2 gadu garumā plānots organizēt partneru pieredzes apmaiņu, apkopot koprades telpu darbības pozitīvo pieredzi, izstrādāt koprades telpu izveides un attīstības metodoloģiju, apmācīt kopienas veidotājus, veicināt tīklošanos un sadarbību, kā arī organizēt koprades telpu idejas popularizēšanas aktivitātes. 

Projekta mērķis: Caur sadarbību nacionālā un starptautiskā mērogā, izveidot un attīstīt koprades telpas PPP biedrība Zied zeme un Pierīgas partnerības darbības teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību. 

Projekta plānotie rezultāti: Plānots, ka “Zied zeme” teritorijā tiks izveidota jauna koprades telpa - atvērta darba telpa ar radošu atmosfēru, kurā dalībnieki var strādāt pie saviem individuāliem vai kopējiem projektiem. Tiks organizētas arī tīklošanās, mācību un neformālas aktivitātes, diskusijas, iedvesmojoši pasākumi, prezentācijas un radošās darbnīcas, kā arī īslaicīgas koprades telpas vairākās vietās.

Projekta vadītājs: Linda Cīrule, +371 25623775, linda@ziedzeme.lv

 

image, 452x339px, 36.99 KB

Projekta nosaukums:  Mājražošanas un amatniecības attīstība vietējā teritorijā

Projekta ilgums: 01.05.2018.-30.04.2021.

Projekta budžets: EUR 95 585,63

Projekta partneri: Biržiu rajono local activity group (LIETUVA), Leader de Ponent (SPĀNIJA), Development Associationod Halkidiki S.A.(LGA)  – ANETXA S.A. (GRIEĶIJA), ADRAT (PORTUGĀLE)

Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Tiks sekmēta Zied zemes teritorijā esošo amatnieku, mājražotāju aktivitāte, tieša ietekme uz PPP biedrība Zied zeme SVVA stratēģijas “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” mērķi, jaunu amatnieku, mājražotāju nodibināšanās. 

Projekta mērķis: Attīstīt mājražošanu un amatniecību vietējās rīcības grupās, iesaistot tūrisma un kultūras pasākumos, veicinot sadarbību starp nozarēm un kopīgi izstrādājot inovatīvus produktus un papildus pakalpojumus, vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

Projekta plānotie rezultāti: Projekta ietvaros tiks noturēts trīs dienu mājražotāju un amatnieku seminars, kur paredzēta tieša zināšanu pārnese par mājas restorānu un degustāciju saimniecību izveidi mājražotājiem un amatniekiem, sadarbībā ar valsts institūciju pārstāvjiem un nozares profesionāļiem, plānots noturēt astoņus mājas restorānus pie mājražotājiem,  izveidot gardēžu tūrisma maršrutu, noturēt vietējo ražotāju pieredzes apmaiņas vizītes pie projekta sadarbības partneriem, kā arī Gardēžu festivals projekta noslēgumā. Paralēli uzskaitītajām aktivitātēm projekts paredz inovāciju un zinātnes tiešu iesaisti mējražotāju un amatnieku izglītošanā, iepazīstinot ar jaunajām tehnoloģijām un pieejamajiem risinājumiem.

Projekta vadītājs: Linda Cīrule, +371 25623775, linda@ziedzeme.lv

 

image, 471x316px, 9.11 KB

Projekta nosaukums:  KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība

Projekta ilgums: 28.03.2019-30.06.2021

Projekta budžets: EUR 99 999.86

Projekta partneri: Biedrība “Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”.

Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Projekta ietvaros tiks organizētas apkaimes darbnīcas partneru darbības teritorijās, kas aptver 17 Latvijas novadus. Darbnīcu laikā vietējie iedzīvotāji apzinās un praktiski risinās aktuālos jautājumus un izaicinājumus savās kopienās. Tai skaitā Ogres,Ikšķiles,Lielvārdes,Ķeguma un Baldones novadā. Projekta laikā tiks organizētas kopienu līderu apmācības, pieredzes braucieni, apzināti un elektroniski fiksēti iesaistīto kopienu resursi, izveidoti video stāsti par kopienu aktivizēšanu, kā arī izveidots informatīvs materiāls par kopienu aktivizēšanu un iesaisti. 

Projekta mērķis: Sekmēt kvalitatīvu un sistēmisku aktīvo iedzīvotāju un vietējo uzņēmēju iesaisti savas kopienas vajadzību apzināšanā un uz tām balstītu risinājumu īstenošanā.

Projekta plānotie rezultāti: Divu gadu garumā 32 lauku teritoriju kopienas iesaistīsies projekta aktivitātēs, meklējot un īstenojot praktiskus risinājumus saviem izaicinājumiem. 

Projekta vadītājs: Linda Cīrule, +371 25623775, linda@ziedzeme.lv

 

image, 452x237px, 151.14 KB

Projekta nosaukums:  Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstība

Projekta ilgums: 04.06.2018-31.12.2019

Projekta budžets: EUR 67 479.80

Projekta partneri: Biedrība "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi"", Biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””, Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība", Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts"", Biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība", Biedrība "Krāslavas rajona partnerība", Biedrība "Preiļu rajona partnerība"

Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Iedzīvotāju blīvums Daugavas apgabalā ir nevienmērīgs, tā ekonomiskais potenciāls, ko aptver Daugavas upe, ir tikpat nevienmērīgi izmantots. Projekta īstenošana ļautu iegūt pilnīgāku ieskatu šī masīvā apgabala šodienas realitātē, aktivizējot novadu iedzīvotāju piederību Daugavai un rosinot biznesa ideju attīstību, atklājot Daugavas tūrisma potenciālu un veicinot labvēlīgu attieksmi pret labiekārtotu, drošu ūdensmalu attīstīšanu. Šis projekts aizsāktu VRG un vietējo interešu grupu kopdarbā iesakņotu kustību, kas nākotnē varētu pāraugt plašākā ekonomiskā redzējumā par Daugavas apgabala attīstību un pārnovadu sadarbību. Projektās plānoti Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija un Daugavas upes baseina ekonomiskā potenciāla attīstības izpētes pasākumi, kas, sadarbojoties pašvaldībām un VRG, ietver 8 DaugavAbuMalu Satikšanās jeb konferences, tematisko fokusgrupu diskusiju ciklu (pasākumu kalendārs pielikumā Nr.2) un uz to rezultātu pamata veidotu socioloģisko pētījumu, kas tiks prezentēts 2019.gada aprīlī. Konferences pulcēs VRG aktīvistus, pašvaldību amatpersonas, tūrisma uzņēmējus, amatniekus, pētniekus, politikas plānotājus, jauniešus un citas aktīvās iedzīvotāju grupas, lai kopīgi meklētu risinājumus Daugavas ekonomiskā potenciāla efektīvākai izmantošanai un identificētu iespējas ciešākai, visu iesaistīto pušu izaugsmi veicinošai sadarbībai. Tiks veidots plašam lietotāju lokam pieejams “Daugavas darbu un iespēju kalendārs”, kas apkopos tradicionālus, ikgadējus Daugavas baseina kopienām svarīgus pasākumus, projektus, pieejamās finansējuma un līdzdalības iespējas, kā arī investīciju plānu Daugavas baseina attīstībai. Ar šiem instrumentiem vēlamies apvienot pašvaldību, NVO un uzņēmēju centienus kopīgam mērķim - Daugavas baseina attīstībai. 

Projekta mērķis: Sabiedrības līdzdalības veicināšana, pieejamu un drošu ūdensmalu marķēšana un kartēšana, praktiska darbības plāna izveidošana, publisko un privāto personu (vietējo rīcības grupu, pašvaldību, komersantu, tūrisma aģentūru, biedrību u.c.), kas piekļaujas Daugavas upei, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana, nolūkā paplašināt Daugavas baseina ekonomisko potenciālu, tūrisma aktivitātes, uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātību.

Projekta plānotie rezultāti: Projekts sekmēs Daugavas tuvākā un tālākā apkārtnē esošo uzņēmumu atpazīstamību un to piedāvāto pakalpojumu un produkcijas pieprasījumu, kā arī ūdenssporta, ūdenstransporta u.c. pakalpojumu sniedzēju atpazīstamību un efektīvāku darbu. Projekta ietvaros redzamību iegūs NVO un iedzīvotāju iniciatīvas kopas, kas jau strādā katra savā reģionā, labiekārtojot Daugavas ūdensmalas. Tas, ļaus tiem apvienot spēkus un koordinēt mērķus, iespējams, piesaistot ES līdzekļus un lielāku pašvaldību atbalstu savu mērķu realizēšanai. 

Projekta vadītājs: Linda Cīrule, +371 25623775, linda@ziedzeme.lv

 

image, 452x327px, 109.67 KB

Projekta nosaukums:  Smart Villages LEADER Network

Projekta ilgums: 25.04.2019-30.12.2020

Projekta budžets: EUR 83 805,85

Projekta partneri: Biedrība "Jūras zeme", Biedrība „Pierīgas partnerība”, Kantri Ry LEADER Finland, Pirkan Helmi ry LEADER Finland, Forth Valley & Lomond LEADER Scotland, Attica Islands Network LEADER Greece

Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas, balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir viedas vietējās attīstības veicināšana "Zied zeme", "Pierīgas partnerības" un “Jūras zeme" darbības teritorijās, izmantojot starptautisku labās prakses pārņemšanu un pieredzes apmaiņu. Projekta papildus uzdevumi ir identificēt pievienotās vērtības radīšanas iespējas lauku teritorijās, pārņemt un ieviest projekta partneru labās prakses piemērus, iedrošināt uzņēmējus un sociālos partnerus, izmantot dažādus digitālo tehnoloģiju risinājumus savā ikdienas darbībā.

Projekta plānotie rezultāti: Nacionāla līmeņa sadarbības aktivitātes tiek organizētas sadarbības projekta “KOPA / kopienu pārdomāta attīstība”  ietvaros starp biedrību “Pierīgas partnerība”, biedrību “Darīsim paši!”, biedrību ““Cēsu rajona lauku partnerība””, biedrību "PPP biedrība "Zied zeme””,  sekmējot viedā ciemata konceptu, kā vietējā tā nacionālā mērogā, savukārt šis starptautiskais projekts paplašinās pieredzes pārņemšanas iespējas vietējiem līderiem starptautiskā līmenī. Pieredzes braucienos plānots doties 20 cilvēkiem no Latvijas uz Lielbritāniju (Skotija),  Grieķiju un Somiju. Pirmais brauciens plānots jau šī gada oktobrī.

Projekta vadītājs: Linda Cīrule, +371 25623775, linda@ziedzeme.lv

 

 

image, 452x254px, 19.3 KB

Projekta nosaukums:  Apkārt Rīgai - vienots tūrisma piedāvājums

Projekta ilgums: 01.07.2019.-30.06.2021.

Projekta budžets: EUR 98 237,71 

Projekta partneri: Biedrība "Pierīgas partnerība", Biedrība "Partnerība Daugavkrasts", Biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība", Biedrība "Stopiņu un Salaspils parnterība", Biedrība "Gaujas Partnerība"

Finansētājs (Fonds)/Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”

Kāpēc šis projekts svarīgs Zied Zemes teritorijai? Realizējot projektu ieguvēju loks, kuri varēs izmantot iepriekš minētos rezultātus un just to ietekmi savā ikdienas darbā būs plašs: sākot ar uzņēmējiem, individuālajiem komersantiem, kuri nodrošina tūrisma pakalpojumus, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumus, apskates objektu uzturēšanu Pierīgas tūrisma reģionā, kā arī mājražotāji, amatnieki, jo viņi būs primārie pakalpojumu sniedzēji vietējiem un ārvalstu tūristiem. Būtiskas labuma guvējas no šī projekta realizācijas būs arī iesaistīto novadu pašvaldības, jo tiks aktivizēta un popularizēta tūrisma pakalpojumu sniegšana to teritorijās, kā arī ieviesta jauna sadarbības forma vienota tūrisma produkta nodrošināšanai.

Projekta mērķis: Attīstīt un pilnveidot vienota tūrisma produkta piedāvājumu vietējiem un ārvalstu tūristiem, sadarbojoties vietējām rīcības grupām, un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novados, kas atrodas ap Rīgu. Izveidot Pierīgas tūrisma reģionu, kā vienotu tūrisma galamērķi, apvienojot vienotā piedāvājumā visu iesaistīto novadu tūrisma produktus, pakalpojumu sniedzējus. Veicināt Pierīgas tūrisma reģiona atpazīstamību, pielietojot mobilitātes metodi informācijas izplatīšanā kā vienu no mārketinga metodēm. Stiprināt tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti, organizējot apmācību ciklu zināšanu papildināšanai par uzņēmējdarbībai un klientu piesaistei aktuālām tēmām.

Projekta plānotie rezultāti:
  1. Izstrādāta Pierīgas tūrisma reģiona identitāte;
  2. Izstrādāta tūrisma reģiona mājas lapa, tai skaitā iestrādāta karte ar maršrutēšanas iespējām;
  3. Izveidots un darbināts mobilais tūrisma informācijas centrs, nodrošinot tūrisma reģiona dalību un reklamēšanu vismaz 40 pasākumos; 
  4. Noorganizētas trīs mārketinga speciālistu (21 dalībnieks) vizītes Pierīgas tūrisma reģionā; 
  5. Noorganizētas divas apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem (60 dalībnieki); 
  6. Izveidota īsfilma par Pierīgu dažādos gadalaikos; 
  7. Apvienotas 17 novadu tūrisma kartes. 

Projekta vadītājs: Linda Cīrule, +371 25623775, linda@ziedzeme.lv