IEDZĪVOTĀJU FORUMS "PAR LABĀKU MEŅĢELI!"

21.09.2020

10.septembra pēcpusdienā krietns pulciņš Meņģeles iedzīvotāju piedalījās
pašu organizētā forumā "Par labāku Meņģeli".
Iedzīvotāju foruma pamatmērķis bija veicināt iedzīvotāju un citu apkaimes
pārstāvju līdzdalību novada attīstības plānošanā un uzlabojumu īstenošanā,
attīstot sadarbības mehānismu starp dažādām sabiedrības grupām un
sektoriem, Ogres novada pašvaldību, Meņģeles pagasta pārvaldi, atbildīgiem
dažādu jomu pārstāvjiem, uzņēmējiem un citiem pagasta iedzīvotājiem.

Foruma dalībnieki, klātesot dažādām sabiedrības grupām, 
profesionālas moderatores Evijas Rudzītes vadībā, apvienojās 
kopīgā darbā un vairākas stundas nenogurstoši strādāja. 
Iedzīvotāji paši apzināja, ierosināja nepieciešamos uzlabojumus, 
izvērtēja un noteica vietējās kopienas attīstībai svarīgākās 
prioritātes un to realizēšanas virzienus pagasta un novada 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tika apspriesti sociālie, veselības, 
izglītības, infrastruktūras, satiksmes, drošības un citi dažādu 
jomu attīstības jautājumi. Forumā tika noskaidrots iedzīvotāju 
viedoklis par problēmjautājumiem un iezīmēti risinājumu virzieni.
 
“Liels prieks ir redzēt pagasta iedzīvotājus, kuri gatavi savu
apkaimi padarīt ērtu, patīkamu un mūsdienīgu. Ir nozīmīgi 
būt forumā un piedalīties tā darbā, redzēt, ka zinoši un radoši 
cilvēki ir ieinteresēti novada sakārtošanā un dalās ar savām 
idejām un zināšanām!” šāds apgalvojums izskanēja no 
vairākiem Meņģeles iedzīvotāju foruma dalībniekiem.
 
Foruma noslēguma daļā darba grupu dalībnieki izvirzīja jomas, 
kuras vēlas pilnveidot jau tuvākajā laikā un vienojās par to, 
ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt, 
bet kam nepieciešami citi resursi un atbalsts.
 null
Iedzīvotāji atzina: “Mēs paši esam tie, kas veido savu apkārtni, 
mēs paši esam saimnieki pār savu dzīvi un varam ietekmēt tās 
attīstību, izsakot savu viedokli un uzklausot līdzcilvēku domas.
Mēs varam daudz ko paveikt un darīt labāku Meņģeli un līdz ar 
to labāku Latviju! Tikai sadarbojoties rodas daudz inovatīvi 
risinājumi.” Foruma gala ziņojumā tiks apkopoti forumā paustie 
viedokļi. Pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām tiks
iesaistīti noteikto prioritāšu īstenošanu. Visas aktivitātes tiks 
īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi 
un iniciatīvu.
 
Foruma darba rezultāti šobrīd tiek apkopoti un tiks izsūtīti visām 
ieinteresētām pusēm, iedzīvotājiem, pagasta pārvaldei, atbalsta 
biedrībai “Zied Zeme” un Ogres novada lēmējinstitūcijām, līdz ar to 
katra foruma dalībnieka izvēle un uzstādījums kļūs par ieguldījumu 
Ogres novada un Meņģeles pagasta turpmākajā attīstībā.
 
Forums Meņģelē bija tikai pirmais pakāpiens ceļā uz tādu ciemu, 
kādā mēs visi gribam dzīvot. Forums ir lieliska iespēja sastapt 
līdzīgi domājošus cilvēkus, kas savas idejas var realizēt kopīgi!
Paldies Publisko un partnerattiecību biedrībai Zied Zeme 
un tās valdes loceklei Lindai Cīrulei!
 
Paldies Ogres novada pašvaldībai, kura atbalsta vietējo
iniciatīvu, un Infrastruktūras veicināšanas nodaļas 
vadītājai Aijai Romanovskaipar aktīvu piedalīšanos 
Meņģeles iedzīvotāju forumā!
 
Paldies pasākumu moderatorei, biedrības 
“Projektu darbnīca kopienām” vadītājai Evijai Rudzītei.
 
Informāciju sagatavoja Daiga Eklone
Projekta KOPA / projekts "Kopienu pārdomāta attīstība" 
Meņģeles kopienas koordinatore
Tālrunis: 371 29491839, 
E-pasta adrese: labizjuta@gmail.com INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻOS
Par notikušo forumu lasiet:
ogresnovads.lvhttps://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0...
ogrnet.lvhttp://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/47907/ Projekts „KOPA / Kopienu pārdomāta attīstība” Nr. 19-00-A019.332-000003  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, kuru īsteno biedrība 
“Pierīgas partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”, 
biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP biedrība “Zied zeme”.