Viedie CIEMI vai viedie RISINĀJUMI?

02.05.2022

Ņemot vērā to, ka viedie ciemi nav ne teritoriāli, ne administratīvi, ne juridiski formālas organizācijas, aprīļa sākumā notikušās starptautiskās viedo ciemu konferences “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas” laikā tika vairākkārt uzsvērta nepieciešamība koncentrēties nevis uz “viediem ciemiem”, bet gan uz “viediem risinājumiem”. Bet kādi tad ir vai varētu būt “viedie risinājumi” lauku teritorijās, lai šīs teritorijas viedi augtu un plauktu?

Apkopojot konferences laikā redzētos pieredzes stāstus un tematiskajās darba grupās pārrunāto, varam izdalīt 4 praktisku viedo risinājumu (viedas pieejas) jomas, kurām ieteicams pievērst uzmanību.

Pirmā joma saistīta ar vietējo CILVĒKRESURSU aktivizēšanu, izaugsmi un sadarbību. Ir pilnīgi skaidrs, ka nevar nomotivēt nemotivētos un nebūs iespējams iesaistīt visus, taču viedais ciems nevarēs augt un attīstīties, ja nebūs “kritiskā masa” ar kopdarboties gribošiem vietējiem iedzīvotājiem. Labā ziņa ir tā, ka  “kritiskai masai” nav jābūt simtiem vai tūkstošiem cilvēku lielai – tās var būt 3-4 ģimenes, kas ar savu piemēru un panākumiem pakāpeniski piesaista un iedvesmo nākošās. Viedo ciemu veidošanās nav rezultāts, tas ir laikietilpīgs process, kad veidojas atbalsta sajūta, “pleca sajūta”, savstarpēja uzticēšanās un vēlme darīt kopā, kas ir pamats kopīgai viedai attīstībai.

Otra joma ir MATERIĀLI TEHNISKO resursu un bāzes pieejamība un attīstība. Mācoties no jau esošo viedo ciemu piemēriem, redzam, ka mūsdienu laikmetā nav pat tik būtiski fiziskie resursi (piemēram, ofisa telpu vai svinību zāles pieejamība – jo, kamēr nav atsevišķas koprades / kopstrādes telpas, tikšanās var rīkot arī mājās pie viena vai otra viedā ciema dalībnieka),  taču ārkārtīgi būtiska ir dažādu digitālo risinājumu attīstība un viedo tehnoloģiju ieviešana. Tas ļauj viedo ciemu iedzīvotājiem attālināti studēt un strādāt, attālināti pārdot savas preces un pakalpojumus, gudrāk apkurināt savus mājokļus vai saražot sev elektrību, ietaupīt ģimeņu un viedā ciema kopējo budžetu.

image, 450x320px, 214.65 KB

Trešā joma ir INFORMĀCIJA UN KOMUNIKĀCIJA. Lai arī ir skaidrs, ka visefektīvākā komunikācija, pieredzes apmaiņa, mācīšanās, saprašana, sajušana un iedvesmošanās notiek tieši klātienē, taču vairs nebūs iespējams viedi attīstīties bez digitālo un sociālo mediju izmantošanas - ideju apmaiņai, pieredzes publiskošanai, tīklošanās un sadarbības projektu ieviešanai utt.  Izskatās, ka nākotnē Latvijā varētu rasties arī jaunas online platformas gan lauku kopienās dzīvojošo speciālistu tālākai profesionālo prasmju attīstībai, gan viedo ciemu biznesa piedāvājumu popularizēšanai, gan viedo ciemu “Panākumu un izgāšanos datu bāze” ar līdz šim uzkrāto pieredzi, informāciju, zināšanām, iedvesmas stāstiem, meistarklasēm un sadarbības projektiem Eiropas mērogā.

Un, lai minētās jomas varētu attīstīties, noteikti jāpievērš uzmanība arī ceturtajai – FINANŠU piesaistei. Lai arī viedie ciemi šo NEliek kā galveno, viedie ciemi un viedo ciemu atbalstītāji (vietējā, valsts un ES līmenī) saprot un apzinās šīs jomas svarīgumu. Ieteicams izmantot visus jau līdz šim pieejamos ārējā finansējuma piesaistes avotus un jau šobrīd gatavoties nākošajam periodam (2023.-2027.), kad būs pieejamas pašvaldību mazo grantu programmas, LEADER programma, valsts programmas konkrētu jomu atbalstam (kultūrai, videi, tūrismam), pārrobežu sadarbības programmas u.c. 

image, 450x320px, 217.03 KB

Ir sajūta, ka viedo ciemu pamatpieeja ir visu plānot, radīt un darīt, lai ar laiku panāktu “pašpietiekamības stāvokli”, kad uz vietas ir pieejams viss ikdienā nepieciešamais un ir pietiekoši efektīvi savienojumi ar lielpilsētām pārējo resursu un darbību nodrošināšanai. Balstoties uz savu vietējo unikalitāti un pievēršoties visām 4 minētajām jomām, ikvienai vietējai kopienai ir iespējas kļūt par viedu ciemu un “būvēt” savu pievilcību un spēku Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Starptautiskā viedo ciemu konference tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrība "Zied zeme", biedr'ība “Pierīgas Partnerība” un biedrība “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

image, 452x69px, 26.64 KB