Pēdējo gadu tendences liecina, ka sabiedrība ir krietni izglītotāka par vides aizsardzības un kvalitātes jautājumiem. Aizvien biežāk mēs būvniecībā, siltumapgādē un citur sadzīvē izmantojam alternatīvus atjaunojamos resursus. Esošo neatjaunojamo resursu taupīšanas nolūkā veicam energoefektivitātes pasākumus.


Aicinām ikvienu izpildīt testu Pasaules Dabas fonda mājas lapā un noteikt cik lielu ekoloģisko pēdu atstāj Tavs dzīves veids. Iespējams, ka pārdomājot atbildes mainīsi kādu paradumu, kas mums visiem ļaus parūpēties par vides ilgtspējību.

“Zied zeme” darbības teritorijā ir šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti:

Dabas parki:

 • Ogres ieleja - Natura 2000 (dabas parks atrodas Ogres rajona Ogres un Ķeguma novadu, Krapes, Lēdmanes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles un Taurupes pagastos, kā arī Madonas rajona Ērgļu un Sausnējas pagastos);
 • Ogres Zilie kalni - Natura 2000 (dabas parks atrodas Ogres novada un Ikšķiles lauku teritorijā);


Aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi:

 • Ķeipenes parks (Ķeipenes pagastā);
 • Lielvārdes parks (Lielvārdes lauku teritorijā);
 • Rembates parks (Lielvārdē)


Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas objekti:

 • Rumbiņas ūdenskritums – Natura 2000 (Lielvārdes lauku teritorijā);
 • Ogres dolomītu krauja (Ogres novadā);
 • Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums (Rembates pagastā);
 • Līčupes atsegums (Taurupes pagastā)


Dabas liegumi:

 • Daugava pie Kaibalas - Natura 2000 (Lielvārdes lauku teritorijā, Jumpravas un Birzgales pagastā);
 • Vērenes gobu un vīksnu audze - Natura 2000 (Madlienas pagastā);
 • Lielie Kangari - Natura 2000 (Suntažu pagastā un Rīgas rajona Ropažu pagastā);
 • Vērenes purvi - Natura 2000 (Krapes un Madlienas pagastos)


Kā negatīvs fakts jāatzīmē, ka tikai dažām ir apsaimniekošanas plāni (Ogres Zilie kalni). Tā rezultātā ir apgrūtināta šo teritoriju aizsardzība un izmantošana pieļaujamiem saimnieciskajiem mērķiem (piem., tūristiem nepieciešamās infrastruktūras izveide u.tml.).

Bez minētajām īpaši aizsargājamām teritorijām un objektiem ir noteikta arī virkne mikroliegumu un vietējas nozīmes dabas liegumu un objektu. Dabas parkiem nav izstrādāti Dabas aizsardzības plāni, Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.